Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków - 16.12.2021

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Podstawa i rodzaj zawieszenia

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 986) zawiesza się częściowo stosowanie Wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(5)]. 

Uzasadnienie zawieszenia

Częściowe zawieszenie wytycznych ma na celu:

 1. umożliwienie uznania za dopuszczalny procentowego poziomu wartości wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS wykraczającego ponad poziom określany przez IZ PO w PO lub w SZOOP;
 2. umożliwienie uznania kwalifikowalności wydatków związanych z zaangażowaniem zawodowym personelu projektu w projekcie lub projektach mimo, że łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza 276 godzin miesięcznie;
 3. umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów zaangażowania pracownika beneficjenta pełniącego rolę personelu projektu, do realizacji zadań w ramach projektu także na podstawie stosunku cywilnoprawnego;
 4. umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów wyposażenia stanowiska pracy personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy niezależnie od wymiaru czasu pracy;
 5. umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów pośrednich projektów EFRR/FS mimo, że możliwość ta nie wynika z wytycznych, SZOOP, regulaminu konkursu, dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym lub umowy o dofinansowanie projektu.

Zakres zawieszenia

Zawiesza się stosowanie następujących postanowień: 

 • sekcja 6.12.1 pkt 6,
 • podrozdział 6.15 pkt 8 lit. b,
 • sekcja 6.15.1 pkt 1,
 • sekcja 6.15.1 pkt 6,
 • podrozdział 7.5 pkt 2.

Termin zawieszenia

Stosowanie wytycznych w powyższym zakresie zawiesza się od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zastrzeżenie

Zmiana zakresu oraz terminu zawieszenia wytycznych może nastąpić w każdym czasie, w drodze wydania kolejnej informacji o zawieszeniu wytycznych, zastępującej niniejszą informację.

 

Szczegóły oraz archiwalne wersje informacji o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych na stronie Funduszy Europejskich.


Komunikat - zniesienie limitu 30 tys. euro dla oszczędności poprzetargowych - 03.08.2020


Przedstawiamy Państwu kolejne udogodnienie mające na celu ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19 na realizację projektów dofinansowanych ze środków naszego programu. Szczegóły znajdują się w załączonym komunikacie.


Komunikat dla mikrobeneficjentów realizujących mikroprojekty w związku z pandemią COVID-19 - 10.06.2020

W związku z zaistniała sytuacją spowodowaną ogłoszeniem stanu epidemii (SARS-CoV-2), która może mieć wpływ na termin realizacji poszczególnych zadań w mikroprojektach, w tym konieczność wydłużenia czasu trwania projektu (możliwe przedłużenie powyżej 18 m-cy), co z kolei może spowodować problemy z płynnością finansową partnerów realizujących mikroprojekty dopuszcza się możliwość częstszego raportowania wydatków, poprzez składanie raportów częściowych/dodatkowych (zgodnie z Komunikatem dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w związku z pandemią COVID-19) na zasadach opisanych w Procedurze.


Szczegóły w załączniku.

Ograniczanie negatywnych skutków COVID-19: informacja dla beneficjentów - 10.06.2020

Szanowni Państwo,

nawiązując do treści przedstawionych w Komunikacie z 02.04.2020 w sprawie zasad realizacji projektów w związku z COVID-19, zachęcamy Państwa, tam gdzie to celowe i możliwe, do zastępowania stacjonarnych działań typu szkolenia, wydarzenia, spotkania itp. na rzecz form on-line, przy wykorzystaniu platform internetowych (wideokonferencje, webinaria), stron internetowych, mediów społecznościowych, itp. W przypadku udziału w zagranicznych targach, wyjazd na targi można zastąpić inną formą promocji, skierowaną do tej samej grupy docelowej. 

Przypominamy, jeśli w związku z COVID-19 są Państwo zainteresowani zmianą sposobu realizacji projektu na tzw. formy zdalne należy uprzednio skontaktować się z WST.  

Uwaga: mając na względzie okoliczność niezależną od beneficjenta, której nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania projektu, wprowadzamy dodatkowo możliwość rezygnacji z realizacji wydatku, np. wynajem sali, catering wraz z przeznaczeniem środków na nowy wydatek, mający wprost związek z niwelowaniem negatywnego wpływu pandemii COVID- 19 na projekt, np. zakup dostępu do platform internetowych. 

Nowe możliwości kontaktowania się z pracownikami WST - 9.06.2020

Szanowni Państwo, sytuacja wywołana pandemią stawia przed nami liczne wyzwania. Jesteśmy z Państwem w stałym kontakcie, dotychczas głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby usprawnić naszą pracę  wprowadzamy dodatkową możliwość kontaktowania się z nami w formie online.

 

Zapewniamy możliwość zorganizowania spotkania online przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams lub Zoom. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt mejlowy.

Jeśli Państwo organizujecie projektowe spotkanie online, z udziałem partnerów projektu, w którym nasz udział jest celowy, prosimy o dołączenie nas do takiego spotkania.

Zachęcamy do korzystania z możliwości spotkań w formie online.

Zespół Wspólnego Sekretariatu Technicznego Interreg Polska-Słowacja

Komunikat dotyczący zawierania umowy o zamówienie publiczne-23.04.2020

Komunikat dotyczący zawierania umowy o zamówienie publiczne (dotyczy polskich beneficjentów)

Zgodnie ze zmienioną ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) art. 15r ust.10 stanowi, że:

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym”.

Zgodnie z powyższym, umowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jak i aneksy do zawartych umów, mogą być zawierane w ww. formach.

Podstawa prawna wprowadzonej zmiany: art. 73 pkt 27 lit. d) ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695),

Ustawa funduszowa - pomoc dla realizujących inwestycje ze wsparciem UE-20.04.2020

Informujemy, że 17 kwietnia br, opublikowano Ustawę z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Zapisy ustawy obowiązują od 18 kwietnia br., z mocą od 1 lutego 2020 r..

Komunikat dotyczący dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie (zasada konkurencyjności) w związku z wystąpieniem siły wyższej-16.04.2020

Informujemy, że dla projektów w ramach których zawarte zostały umowy o zamówienie – zgodnie z zasadą konkurencyjności - możliwe jest dokonanie istotnej zmiany postanowień tej umowy.

 

Warunkiem tego jest, gdy zmiana taka nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy oraz:

 • konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 • wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Obecny stan epidemii (SARS-CoV-2) spełnia przesłanki kwalifikacji tego zdarzenia jako siły wyższej, tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. Oznacza to, że zmiany istotne, które zaistniały wskutek wystąpienia pandemii wirusa np.:

 • zmiana terminu wykonania umowy;
 • czasowe zawieszenie jej wykonywania;
 • zmiana sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;

będą możliwe do wprowadzenia pod warunkiem, że nie prowadzą do zmiany ogólnego charakteru umowy.

Odnosząc się zaś do drugiego warunku, istotne jest to, aby ewentualny wzrost wynagrodzenia towarzyszący zmianie, nie przekroczył 50% wartości pierwotnej umowy. W przypadku wprowadzania kilku kolejnych zmian w umowie limit ten należy odnieść do wartości każdej z nich, co oznacza, że wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy

Ograniczony kontakt z pracownikami WST z powodu epidemii koronawirusa - 9.04.2020

W okresie od 16 marca do 26 czerwca br. pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego będą pracować zdalnie. W związku z powyższym prosimy o kontaktowanie się drogą mailową.

 

Adresy mailowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Komunikat dot. działań w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 ponoszonych zgodnie z zasadą konkurencyjności przez polskich beneficjentów - 6.04.2020

 

Informujemy, że istnieje możliwość wyłączenia zasady konkurencyjności w zamówieniach, realizowanych w projektach przez polskich beneficjentów. Zamówienie te muszą być jednak niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Zasady szczegółowe dla polskich beneficjentów dotyczące udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności określają wyjątki, pozwalające na niestosowanie procedur, w szczególnych okolicznościach. Wyłączenie to może nastąpić m.in ze względu na:

 • wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów przewidzianych zasadą konkurencyjności  
 • pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów przewidzianych zasadą konkurencyjności.

Obecny stan związany z pandemią wirusa SARS-CoV-2, możemy zidentyfikować jako stan spełniający przesłanki wystąpienia siły wyższej. Tym samym, wyłączenie zasady konkurencyjności będzie możliwe z powyższych względów.

Należy pamiętać, że skorzystanie z tego typu odstępstwa powinno być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku. Zastosowanie wyłączenia na podstawie ww. względów musi zostać uzasadnione. Określone przesłanki wyłączenia, w razie wątpliwości należy interpretować w oparciu o wykładnię i orzecznictwo wydane względem odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 62 i art. 67


Komunikat dla beneficjentów realizujących projekty w związku z pandemią COVID-19 - 2.04.2020

 

Szanowni Państwo,

obecna sytuacja związana z pandemią może mieć istotny wpływ na realizację działań zaplanowanych w projektach. Jesteśmy świadomi, że w obecnej sytuacji mogą być Państwo zmuszeni do odwołania, przesunięcia działań bądź przeprowadzenia innych nieodzownych zmian w projektach. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ta może w różnym stopniu utrudniać dotrzymanie terminów wynikających z dokumentów programowych oraz wpłynąć na kwalifikowalność wydatków.

Aby złagodzić możliwe skutki tej sytuacji, Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP), Instytucja Krajowa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej) oraz Wspólny Sekretariat Techniczny proponują szereg udogodnień polegających na bardziej elastycznym stosowaniu regulacji zawartych w Podręczniku beneficjenta.

Szczegóły w załączniku. 


COVID-19 aktualne informacje o realizacji Programu Interreg PL-SK - 20.03.2020

W związku z zalecanymi działaniami prewencyjnymi, instytucje programu (IZ, IK, WST, kontrolerzy, RPK, Euroregiony) wykonują swoją pracę zdalnie. Obecnie nie ma to wpływu na tryb i termin podejmowanych decyzji.

 

W przypadku wniosków o zmianę i wniosków o platność, postępujemy według zasad i terminów opisanych w Podreczniku Beneficjenta. W tym zakresie, komunikacja z WST jest zapewniona poprzez system SL2014.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami programu (Podręcznik Beneficjenta), mozliwe jest zakwalifikowanie kosztów związanych z organizacją podróży służbowych, do których nie doszło nie z winy partnera projektu (np. odwołana została konferencja, w której pracownik partnera projektu miał wziąć udział; pracownik zachorował), a partner udowodni brak możliwości odzyskania poniesionych kosztów.

Instytucje programu rozważą wprowadzenie analogicznego, jak w przypadku kosztów podróży służbowych, do których nie doszło nie z winy partnera, mechanizmu w odniesieniu do kategorii kosztów ekspertów zewnętrznych i usług zewnętrznych (w szczególności dot. szkoleń, usług związanych z organizacją imprez, spotkań, wydarzeń itp.).

W przypadkach, gdzie nie jest możliwe zrealizowanie działań w pierwotnie zaplanowanym terminie, należy rozważyć zmianę harmonogramu realizacji tych działań lub, jeśli to możliwe, przyjęcie alternatywnych sposbów działania, na przykład w formie wideokoneferencji czy nauczania online. Jeśli podjęcie takich środków nie jest możliwe, należy rozważyć anulowanie działań w formie wniosku o zmianę.

Będziemy Państwa informować o rozwiązaniach, które umożliwią łagodzenie wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z programu Interreg PL-SK, o czym pisaliśmy juz wcześniej na stronie programu

Prosimy o bieżące informowanie opiekuna projektu we Wspólnym Sekretariacie Technicznym (przez SL2014 oraz mailowo) o trudnościach w realizacji projektów w związku z roprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Będziemy szukać dla Państwa indywidulanych rozwiązań.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony www Programu, na której będziemy zamieszczać aktualności.

Informacja dla beneficjentów programu w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 - 13.03.2020

Drodzy Beneficjenci, w związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz jego negatywnym wpływem na realizację projektów w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej informujemy, że Instytucja Zarządzająca będzie brała pod uwagę wyjątkowe i nieprzewidziane okoliczności spowodowane powyższym przy ocenie realizacji projektów. Wszystkie przypadki będą rozpatrywane indywidualne, wychodząc naprzeciw beneficjentowi. W zależności od rodzaju projektu i problemu będziemy razem z Państwem szukać optymalnych w danym przypadku rozwiązań.

 

Instytucja Zarządzająca wspólnie z partnerami zagranicznymi pracuje nad mechanizmami, które w sposób elastyczny i korzystny dla Państwa pozwolą na sprawną realizację zaplanowanych w projektach działań. W ramach powyższego przewidujemy m.in:

 • wyrażanie zgody na wydłużenie okresu realizacji projektów,
 • wydłużenie terminów składania wniosków o płatność,
 • elastyczne podejście do terminów przeprowadzania kontroli na miejscu
 • bardziej elastyczne podejście do oceny kwalifikowalności wydatków, na którą ma wpływ obecne zagrożenie epidemiczne

Uprzejmie prosimy o bieżące informowanie opiekuna projektu we Wspólnym Sekretariacie Technicznym o ewentualnych problemach w projekcie, które są spowodowane zagrożeniem epidemicznym wskutek rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Wspólny Sekretariat Techniczny skieruje również do Państwa specjalną ankietę dla zbadania zaistniałych i potencjalnych trudności w realizacji projektów, rzeczowych i finansowych, za pośrednictwem systemu SL2014.

Jednocześnie prosimy o jak najszybsze podjęcie wszelkich niezbędnych starań związanych z odwołaniem spotkań i odzyskaniem zapłaconych w ramach projektów środków, zgodnie z warunkami umowy w przypadku anulowania: podróży, spotkania, wydarzenia, itp.

Praca Wspólnego Sekretariatu Technicznego

W okresie od 16 marca do 10 kwietnia br. pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego będą pracować zdalnie. W związku z powyższym prosimy o kontaktowanie się drogą mailową.

Adresy mailowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.