FAQ - najczęściej zadawane pytania

W zakładce znajdziecie Państwo stale aktualizowaną listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących Programu Współpracy Terytorialnej Interreg Polska  Słowacja 2021-2027.

Wystarczy kliknąć w daną sekcję by sprawdzić listę pytań.

CST2021

 

1. Czy pojęcie „realizator” w systemie WOD2021 oznacza to samo, co „partner”?

Tak, pojęcie „realizator” oznacza „partner”, natomiast pojęcie „wnioskodawca” oznacza „partnera wiodącego”.

2. Czy mapa w WOD2021 dotyczy każdego projektu?

Nie, mapa jako załącznik dotyczy wyłącznie projektu, który realizuje infrastrukturę. Jeżeli projekt realizuje infrastrukturę liniową, zaznacz odcinek, na którym infrastruktura będzie realizowana. W pozostałych przypadkach zaznacz punktowo lokalizacje, w których projekt będzie realizował infrastrukturę.

3. W jaki sposób zarejestrować w WOD2021 podmiot, który jest jednostką większej organizacji, natomiast nie ma osobowości prawnej, ergo nie może wnioskować o dofinansowanie samodzielnie? Przykład: Województwa i ich zarządy dróg wojewódzkich lub inne jednostki organizacyjne.

W sytuacji, gdy po wpisaniu NIP system ostrzega, że organizacja o takim numerze już istnieje. Wówczas możliwe będzie dołączenie do już istniejącej organizacji, stworzenie nowej organizacji o tym samym numerze NIP, przy czym tworząc nową organizację użytkownik staje się automatycznie jej administratorem.

WOD2021 nie umożliwia wskazania oprócz nazwy podmiotu jego jednostki organizacyjnej w osobnym polu. W tym przypadku, przy tworzeniu nowych podmiotów zalecamy w polu nazwa podmiotu stosować format „Nazwa podmiotu – Jednostka organizacyjna”, np. „Województwo Małopolskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich”. W przypadku wybrania projektu do dofinansowania umowa będzie podpisana przez uprawniony podmiot, np. Województwo Małopolskie.

4. Czy przy zakładaniu konta w WOD2021 i tworzeniu organizacji ma znaczenie kolejność wykonywania tych kroków?

Tak, kolejność kroków ma znaczenie. W pierwszej kolejności zarejestruj swoje konto użytkownika. Użyj do tego swoich osobistych danych, np. "Jan Kowalski, jan.kowalski@organizacja.pl". Po stworzeniu konta użytkownika otrzymasz mail z linkiem do stworzenia hasła i aktywacji konta.

Dopiero po pierwszym logowaniu WOD2021 zaprosi do stworzenia organizacji, którą jako użytkownik reprezentujesz. Przy tworzeniu organizacji użyj danych kontaktowych, które są bardziej ogólne, zwłaszcza mowa o nr telefonu i adresie e-mailowym, np. nr telefonu i adres e-mailowy sekretariatu. Takie działanie ma na celu zapewnić ciągłość aktualności danych kontaktowych. Pamiętaj, przy tworzeniu organizacji po raz pierwszy, automatycznie stajesz się jej administratorem.

5. Dlaczego programowe wskaźniki produktu i programowe wskaźniki rezultatu nie znajdują się na liście obowiązkowych wskaźników w WOD2021?

Wynika to z rozbieżności przy klasyfikacji wskaźników przez dokumenty unijne oraz program. Nie wszystkie wskaźniki postrzegane przez program jako obowiązkowe (każdy projekt musi mieć przypisany co najmniej jeden wskaźnik programowy produktu oraz co najmniej jeden programowy wskaźnik rezultatu)  są postrzegane jako obowiązkowe w dokumentach unijnych. Dodatkowo, ze względu na fakt, że CST2021 obsługuje wiele programów, twórcy systemu przyjęli klasyfikację unijną. Z tego powodu wskaźniki postrzegane przez program jako obowiązkowe (programowe wskaźniki produktu i programowe wskaźniki rezultatu) mogą znajdować się w WOD2021 zarówno na liście obowiązkowych, jak również na liście dodatkowych wskaźników.

Uwaga: Jeżeli wybrany wskaźnik produktu nie znajduje się na liście obowiązkowych wskaźników produktu w WOD2021, wybierz z listy „Interreg Wskaźnik techniczny”, ponieważ WOD2021 wymaga uzupełnienia przynajmniej jednego wskaźnika produktu, znajdującego się na liście wskaźników obowiązkowych.

6. Czy partnerzy słowaccy mają swoją wersję aplikacji do składania wniosków?

Nie, obowiązuje jedna aplikacja dla wszystkich. Wniosek generuje partner wiodący i zaprasza partnerów do edycji wniosków. Aplikacja jest dostępna w czterech językach, polskim, angielskim, niemieckim i słowackim.

7. Czy opisy we wniosku w języku słowackim muszą być tłumaczone z języka polskiego przez profesjonalnego tłumacza czy można je tłumaczyć w translatorze?

W poprzedniej perspektywie często zdarzały się maszynowe tłumaczenia, które nie oddawały pierwotnego zamysłu i przekazu wnioskodawcy. Czasem wręcz tłumaczenie nie miało w danym języku sensu.

Wersje językowe opisów we wniosku muszą być przede wszystkim spójne ze sobą i muszą umożliwiać zrozumienie wniosku bez konieczności czytania drugiego języka. Posługiwanie się różnego rodzaju translatorami zalecamy jako usprawnienie sobie pracy, przy jednoczesnym sprawdzeniu sensu tłumaczenia przez osobę znającą oba języki. W przypadku, gdy osoba przygotowująca wniosek nie zna drugiego języka w ogóle, zalecamy skorzystanie z profesjonalnego tłumaczenia.

8. Czy w każdym momencie uzupełniania wniosku o dofinansowanie można go zapisać i wrócić do niego po kilku dniach?

Tak, wniosek można zapisać w każdej chwili i wrócić do niego później.

9. Czy w zakładce "zadania" tworzymy zakładki dla partnera wiodącego (PW) i partnerów projektu (PP)?

Nie, zadania są tworzone per projekt a nie per partner. Podział działań na partnerów pojawia się dopiero w zakładce budżet, gdzie do każdej pozycji budżetowej w ramach danego zadania trzeba przypisać realizatora.

Budżet projektu powinien składać się z zadań:

 • przygotowanie projektu,

 • obsługa projektu, która obejmuje obsługę projektu zleconą na zewnątrz – koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych. Alternatywnie w tym zadaniu mogą być ujęte koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy własnego personelu beneficjenta – koszty wyposażenia,

 • maksymalnie pięciu zadań merytorycznych (bezpośrednio związanych z realizacją celu projektu),

 • komunikacja projektu,

 • koszty pośrednie, które obejmuje koszty w ramach kategorii koszty biurowe i administracyjne (stawka ryczałtowa), koszty podróży i zakwaterowania (stawka ryczałtowa), koszty personelu (stawka ryczałtowa).

10. Czy wszystkie dane wpisane do wniosku są możliwe do zmiany w kolejnych edycjach, czy też istnieją takie dane, które raz wpisane nie będą możliwe do zmiany?

Technicznie możliwa jest zmiana wszystkich danych, które nie są do wniosku załadowane automatycznie, takie jak dane dot. wnioskodawcy. W praktyce jednak zmienić możesz wyłącznie takie dane, które wskaże WS w trakcie oceny formalnej. Jeżeli zmiany wskazane przez WS powodują zmiany w innym miejscu wniosku, które WS w swoich wskazaniach nie ujął, można zmienić też takie dane po konsultacji z WS.

11. Kto zakłada organizację w WOD2021?

Zalecamy, aby organizację rejestrował jej przedstawiciel albo osoba, która ma dostęp do ogólnego adresu e-mailowego organizacji, którego zalecamy użyć przy tworzeniu organizacji. Pamiętaj o tym, że przy pierwszym stworzeniu organizacji automatycznie stajesz się jej administratorem.

12. Jak definiujemy datę rozpoczęcia realizacji projektu?

Za datę rozpoczęcia realizacji projektu uznajemy jego rzeczowe rozpoczęcie.

13. Jak uwzględnić koszty przygotowawcze pod kątem okresu realizacji projektu w WOD2021?

W WOD2021 wskazujesz okres rzeczowej realizacji projektu. Ze względu na uwarunkowania techniczne WOD2021, okres realizacji zadania „Przygotowanie projektu” musi się mieścić w okresie rzeczowej realizacji całego projektu, pomimo że w rzeczywistości jego realizacja była przed rozpoczęciem projektu. Jako okres realizacji zadania „Przygotowanie projektu” zalecamy wskazać pierwszy dzień okresu rzeczowej realizacji projektu, przy czym w opisie zadania wskaż rzeczywisty okres poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem projektu. Pamiętaj, że koszty są kwalifikowane od 1.01.2021.

Przykład: Jeżeli okres rzeczowej realizacji projektu jest od 1.10.2023 do 30.09.2025, zalecamy wskazać okres realizacji zadania „Przygotowanie projektu” od 1.10.2023 do 1.10.2023.

14. Czy system WOD2021 pozwala wybrać wartość w polu „Gmina” w zakładce „Informacje o projekcie-miejsce realizacji” dla podmiotów słowackich?

Ze względu na specyfikę podziału administracyjnego oraz uwarunkowania systemu, nie ma możliwości wybrania wartości w polu „Gmina” dla podmiotów słowackich.

15. Jak postępować przy uzupełnianiu wniosku o dofinansowanie w zakresie podatku VAT w przypadku projektów do 5 mln euro i co najmniej 5 mln euro (włączając VAT)?

W przypadku projektu, którego całkowity koszt jest mniejszy niż 5 000 000 EUR (włączając VAT) w systemie WOD2021 w sekcji II „Wnioskodawca i realizatorzy”,  w polu „Możliwość odzyskania VAT” partnerzy projektu wybierają opcję „Nie dotyczy”.

W przypadku projektu, którego całkowity koszt wynosi 5 000 000 EUR i więcej (włączając VAT):

 • w systemie WOD2021 w sekcji II „Wnioskodawca i realizatorzy” w polu „Możliwość odzyskania VAT” partnerzy projektu oświadczają czy mają prawną możliwość odzyskania podatku VAT,

 • podatek VAT w projekcie, jest niekwalifikowalny – z zastrzeżeniem, że może być kwalifikowalny, gdy brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego,

 • partnerzy zobowiązani są dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu także odrębne oświadczenie, które m.in. dotyczy kwalifikowalności VAT.

Zmiana całkowitego kosztu projektu powoduje konieczność ponownego badania kwalifikowalności podatku VAT. PW w trakcie realizacji projektu ma obowiązek monitorowania wartości całkowitego kosztu projektu. W przypadku gdy całkowity koszt projektu wyniesie 5 000 000 EUR lub więcej, PW jest zobowiązany do poinformowania WS o zwiększeniu całkowitego kosztu projektu. W tej sytuacji dodatkowo wszyscy partnerzy projektu muszą wypełnić oświadczenie, które m.in. dotyczy kwalifikowalności VAT.

16. Czy wydatki wynikające ze zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (tzw. klauzul waloryzacyjnych) mogą stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie?

Z uwagi na fakt, że możliwość urealnienia cen w związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi w dłuższej perspektywie czasowej wynika wprost z przepisu art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a poniesiony zgodnie z nim wydatek będzie odnosił się bezpośrednio do zakresu robót lub usług uwzględnionych w projekcie jako koszty kwalifikowane, koszt waloryzacji może stanowić koszt kwalifikowalny w projektach. 
Planując rozliczenie ww. kosztu w projekcie, partnerzy projektu powinni mieć na uwadze jednak następujące kwestie: 

 • partnerzy projektu powinni uwzględnić koszt waloryzacji w budżecie projektu na etapie wnioskowania o dofinansowanie, 
 • nie należy wyodrębniać kosztu waloryzacji jako oddzielnego kosztu w budżecie, ale należy go zawrzeć w kwocie stanowiącej wartość kosztu odnoszącego się bezpośrednio do zakresu robót lub usług uwzględnionych w budżecie projektu np. do kosztu robót budowlanych wynikających z kosztorysu we wniosku o dofinansowanie należy dodać kwotę wynikającą z klauzuli waloryzacyjnej,
 • we wniosku o dofinansowanie w budżecie projektu należy przedstawić stosowne informacje:  
  • w systemie WOD2021 w opisie kosztu (pole „nazwa kosztu”) informację, że dany koszt uwzględnia klauzulę waloryzacyjną wynikającą z PZP oraz wskazać jej wartość procentową
  • w zał. nr 6 do wniosku o dofinansowanie Arkusz Budżet projektu kolumna Opis metody kalkulacji szacunkowych wydatków metodologię wyliczenia całkowitej szacowanej wartości robót lub usług wraz ze wskazaniem wartości procentowej oraz samej wartości kwoty waloryzacyjnej ,
 • w przypadku rozliczenia kosztu waloryzacji we wniosku o płatność beneficjent będzie zobowiązany do udokumentowania/potwierdzenia uznania przed zamawiającego roszczenia wykonawcy z tytułu urealnienia cen wykonywanych przez niego robót zgodnie z zapisami zawartej umowy. 

17. System wymaga załączenie wszystkich załączników. Co w przypadku, gdy niektóre z określonych w systemie załączników nas nie dotyczą?

Proszę załączyć plik tekstowy (np. word) z informacją, że dany załącznik Państwa nie dotyczy. 

18. W systemie występuje ograniczenie wielkości plików załączników do 25 MB. Co w przypadku, gdy nasze załączniki są większe? 

Polecamy rozdzielić pliki za pomocą narzędzi do pakowania plików do formatów zip lub rar. Narzędzia te z reguły pozwalają na określenie maksymalnej wielkości powstających plików. Wówczas można zmniejszone pliki załączyć wraz z innymi załącznikami w miejsce dedykowane tym innym załącznikom. W tym przypadku proszę jednocześnie o opisanie we wniosku, gdzie znajdują się załączniki. 

19. Przy ładowaniu kolejnych załączników poprzednie się nadpisują. W jaki sposób załadować więcej załączników?

System WOD w jednej pozycji załącznikowej przyjmuje tylko jeden plik. Proszę spakować wszystkie pliki do jednego pliku zip lub rar i proszę ten plik załączyć.

20. Przy zapisywaniu źródeł finansowania pojawia się błąd wskazujący na fakt, że suma wydatków ogółem i suma wydatków kwalifikowalnych w zakładce Źródła finansowania oraz Podsumowanie budżetu nie zgadzają się. Jednak po sprawdzeniu tych kwot są one równe. Co zrobić w takim przypadku?  

Problem pojawia się w przypadku, gdy budżet, na podstawie pliku wypełnionego w excelu za pośrednictwem makra, uwzględnia przy stawkach ryczałtowych trzecie, czwarte i kolejne miejsce po przecinku. W podsumowaniu budżetu system rozpoznaje zatem kwoty wyższe niż są w źródłach finansowania. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się w porządku, gdyż różnice występują na poziomie tysięcznych euro. 
 

Aby usunąć ten błąd, z reguły pomoże zabieg zmniejszenia o 0,01 EUR wydatku ogółem i wydatku kwalifikowalnego na dowolnej pozycji budżetowej, rozliczanej metodą rzeczywiście poniesionych kosztów.  
 

Gdyby taki zabieg nie przyniósł efektu, prosimy o kontakt. 

21. Czy wniosek o dofinansowanie powinien zostać podpisany?

Wniosek o dofinansowanie składany jest wyłącznie w formie elektronicznej w WOD2021 poprzez wypełnienie poszczególnych sekcji i nie wymaga podpisu.

22. Czy komunikacja z wnioskodawcą odbywa się wyłącznie poprzez system WOD2021?

Nie. Aplikacja WOD2021 wspiera wybór projektów do dofinansowania. Pojawiające się w niej komunikaty dotyczą jedynie procesu oceny wniosku o dofinansowanie.

WS komunikuje się z wnioskodawcą drogą elektroniczną, wykorzystując adres mailowy partnera wiodącego, wskazany we wniosku o dofinansowanie.

23. Czy wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie składane są w obu językach (polskim i słowackim)?

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie publikowana jest każdorazowo wraz z ogłoszeniem o danym naborze. Część załączników składana jest w obu językach a część wyłącznie w jednym, właściwym dla partnera projektu.

Finansowanie projektu

1. W jaki sposób środki programowe będą przydzielane projektom?

Po ocenie projektów powstanie lista rankingowa. Środki będą przyznawane projektom zgodnie z uzyskaną punktacją do wyczerpania puli przeznaczonej na dany nabór. O przyznaniu dofinansowania decyduje Komitet Monitorujący na podstawie listy rankingowej powstałej w procesie oceny projektów.  W razie potrzeby może powstać lista rezerwowa.

2. Czy projekt może generować dochód? Przykład: pobieranie opłat za miejsca postojowe na wybudowanym zielonym parkingu. I czy w takim przypadku trzeba dokonać analizy finansowej i pomniejszyć dotację o skalkulowany dochód?

W programie 2021-2027 nie wymagamy przedkładania analizy finansowej. W projektach programu 2021-2027 nie ma projektów generujących dochód (zgodnie z rozporządzeniem 2021/1060 z dn. 24.06.2021 r. nastąpiła rezygnacja z przepisów dotyczących projektów generujących dochód) co jest równoznaczne z tym, że w przypadku pojawienia się dochodu w projekcie nie obniża on wartości dofinansowania. Z uwagi na działania komercyjne podane w przykładzie projekt będzie podlegał ocenie pod kątem wystąpienia pomocy publicznej.

3. Budżet projektu – czy wkład własny do projektu może zostać pokryty ze środków dotacji przyznanej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, czy wydatki finansowane w ramach ww. Programu będą stanowiły koszty kwalifikowane ale nie finansowane z dotacji Programu Interreg PL-SK 21-27?  

Wkład własny w projekcie może być finansowany z różnych źródeł m.in. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Źródła finansowania wskaż we wniosku o dofinansowanie. Wydatki finansowane z ww. Programu będą kosztem kwalifikowalnym. Pamiętaj o tym, że wnioskodawca (partner wiodący i partnerzy projektu) oświadczają w zał. 3 i 4, że „projekt – w całości oraz jego części - nie jest i nie będzie współfinansowany ze środków innego programu Unii Europejskiej. Jeśli w trakcie realizacji projektu sytuacja ulegnie zmianie, niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Instytucję Zarządzającą”. 

4. Czy każdy z partnerów może wnioskować o oddzielną wartość dofinansowania? Czy jest to dofinansowanie wspólne, tylko odpowiednio podzielone na partnerów projektu?

Wydatki projektu przedstawiane są w formie budżetu zadaniowego, czyli w podziale na zadania. Zadania są tworzone per projekt a nie per partner. Następnie przypisuje się do poszczególnych zadań pozycje budżetowe (koszt bądź grupa kosztów w ramach tej samej kategorii wydatków). W zakładce budżet do każdej pozycji budżetowej w ramach danego zadania trzeba przypisać realizatora. W budżecie projektu widoczna będzie wartość dofinansowania zarówno całego projektu jak również dla poszczególnych partnerów (w zakładce „Podsumowanie budżetu” po nazwie wnioskodawcy lub realizatora będzie można wyświetlać podsumowania budżetu, w tym dofinansowanie konkretnego partnera). W umowie o dofinansowanie wskazywana jest wartość dofinansowania dla całego projektu.

Zgodnie z zasadami Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 można ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyskać maksymalnie 80% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu. We wniosku o dofinansowanie wprowadź wartość dofinansowania wyliczonego z użyciem odpowiedniego procentu. Co do zasady, w całym projekcie obowiązuje jednolity procent dofinansowania dla każdego partnera i dla każdej pozycji budżetowej.  

5. Czy można zawnioskować o ryczałt mniejszy, niż jest z góry ustalone?

Nie, stawka ryczałtowa jest z góry określona w dokumentach programowych.

6. Jaka jest wartość dofinansowania z budżetu Państwa dla słowackich wnioskodawców?

Co do zasady, każdy słowacki partner projektu standardowego otrzymuje współfinansowanie krajowe z budżetu Republiki Słowackiej o wartości 12% kosztów kwalifikowalnych na partnera. Wyjątek stanowią partnerzy, będący jednostkami administracji państwowej - otrzymają współfinansowania krajowego o wartości 20% kosztów kwalifikowalnych na partnera.

7. Czy oświadczenie o treści ,,oświadczam, że organizacja, którą reprezentuję: posiada zdolność finansową do realizacji działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie, w szczególności: proponowane dofinansowanie jest adekwatne do wielkości i możliwości organizacji, posiada zdolność do prefinansowania wydatków przewidzianych we wniosku o dofinansowanie, ewentualne opóźnienia w refundacji środków z EFRR nie osłabią zdolności finansowej do realizacji przewidzianych działań w ramach projektu” nakłada na wnioskodawców obowiązek posiadania środków na wkład własny w momencie składania wniosku o dofinansowanie?

Nie, oświadczenie dot. zdolności finansowej do realizacji działań przewidzianych w projekcie potwierdza, że sytuacja finansowa wnioskodawcy nie jest zagrożona i umożliwia realizację działań w projekcie. Oświadczenie odnosi się do zdolności finansowej, w tym z punktu widzenia instytucjonalnego i organizacyjnego podmiotu do realizacji projektu (np. stabilność instytucji jako całości). Oświadczenie dotyczy również kwestii czy bez szkody dla dotychczasowej działalności partner/partnerzy posiadać będzie/będą odpowiednią zdolność do utrzymania powstałego majątku. Zgodnie z Podręcznikiem programu, przed zawarciem umowy o dofinansowanie prześlij do WS m.in. oświadczenia wszystkich partnerów o współfinansowaniu projektu. Najpóźniej na tym etapie partnerzy projektu powinni mieć zabezpieczone środki potwierdzające informacje wskazane w oświadczeniu o współfinansowaniu. Nie zwalnia to oczywiście partnera projektu z opisania we wniosku:

 1. W polu „Uzasadnienie partnerstwa oraz kryteria współpracy”

 • posiadanych niezbędnych zasobów (finansowych i organizacyjnych) do realizacji swoich obowiązków w projekcie,

 • opisania potencjału oraz zasobów administracyjnych, organizacyjnych, finansowych oraz doświadczenia partnera do pełnienia roli partnera wiodącego w projekcie (jeżeli dotyczy).

 1. W Sekcji VIII Analiza ryzyka wniosku o dofinansowanie źródeł finansowania wkładu własnego przez każdego z partnerów, np.:

 • wskazania w jaki sposób każdy z partnerów zapewni finansowanie wkładu własnego. Czy są to środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, innych źródłem publicznych lub środki prywatne,

 • wskazania, czy wszyscy partnerzy posiadają zdolność finansową i organizacyjną do realizacji swoich obowiązków w projekcie, w tym zdolność do prefinansowania wydatków przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

Zwracamy także uwagę, że zgodnie z art. 22 ust. 4 pkt d). Rozporządzenia Interreg „beneficjent ma niezbędne zasoby i mechanizmy finansowe, aby pokryć koszty eksploatacji i utrzymania w odniesieniu do operacji obejmujących inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne, tak by zapewnić stabilność ich finansowania”.

Przedstawione informacje nie powinny budzić wątpliwości nt. zdolności finansowej do realizacji działań przewidzianych w projekcie. Dodatkowo w przypadku partnerów z sektora MŚP, gdy pojawią się wątpliwości co do zabezpieczenia wkładu na realizację zadań w projekcie, WS na każdym etapie oceny może zażądać dokumentów potwierdzających zdolność finansową.

8. Jak postępować przy uzupełnianiu wniosku o dofinansowanie w zakresie podatku VAT w przypadku projektów do 5 mln euro i co najmniej 5 mln euro (włączając VAT)?

W przypadku projektu, którego całkowity koszt jest mniejszy niż 5 000 000 EUR (włączając VAT) w systemie WOD2021 w sekcji II „Wnioskodawca i realizatorzy”,  w polu „Możliwość odzyskania VAT” partnerzy projektu wybierają opcję „Nie dotyczy”.

W przypadku projektu, którego całkowity koszt wynosi 5 000 000 EUR i więcej (włączając VAT):

 • w systemie WOD2021 w sekcji II „Wnioskodawca i realizatorzy” w polu „Możliwość odzyskania VAT” partnerzy projektu oświadczają czy mają prawną możliwość odzyskania podatku VAT,

 • podatek VAT w projekcie, jest niekwalifikowalny – z zastrzeżeniem, że może być kwalifikowalny, gdy brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego,

 • partnerzy zobowiązani są dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu także odrębne oświadczenie, które m.in. dotyczy kwalifikowalności VAT.

Zmiana całkowitego kosztu projektu powoduje konieczność ponownego badania kwalifikowalności podatku VAT. PW w trakcie realizacji projektu ma obowiązek monitorowania wartości całkowitego kosztu projektu. W przypadku gdy całkowity koszt projektu wyniesie 5 000 000 EUR lub więcej, PW jest zobowiązany do poinformowania WS o zwiększeniu całkowitego kosztu projektu. W tej sytuacji dodatkowo wszyscy partnerzy projektu muszą wypełnić oświadczenie, które m.in. dotyczy kwalifikowalności VAT.

9. Czy wydatki wynikające ze zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (tzw. klauzul waloryzacyjnych) mogą stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie?

Z uwagi na fakt, że możliwość urealnienia cen w związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi w dłuższej perspektywie czasowej wynika wprost z przepisu art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a poniesiony zgodnie z nim wydatek będzie odnosił się bezpośrednio do zakresu robót lub usług uwzględnionych w projekcie jako koszty kwalifikowane, koszt waloryzacji może stanowić koszt kwalifikowalny w projektach. 
Planując rozliczenie ww. kosztu w projekcie, partnerzy projektu powinni mieć na uwadze jednak następujące kwestie: 

 • partnerzy projektu powinni uwzględnić koszt waloryzacji w budżecie projektu na etapie wnioskowania o dofinansowanie, 
 • nie należy wyodrębniać kosztu waloryzacji jako oddzielnego kosztu w budżecie, ale należy go zawrzeć w kwocie stanowiącej wartość kosztu odnoszącego się bezpośrednio do zakresu robót lub usług uwzględnionych w budżecie projektu np. do kosztu robót budowlanych wynikających z kosztorysu we wniosku o dofinansowanie należy dodać kwotę wynikającą z klauzuli waloryzacyjnej,
 • we wniosku o dofinansowanie w budżecie projektu należy przedstawić stosowne informacje:  
  • w systemie WOD2021 w opisie kosztu (pole „nazwa kosztu”) informację, że dany koszt uwzględnia klauzulę waloryzacyjną wynikającą z PZP oraz wskazać jej wartość procentową
  • w zał. nr 6 do wniosku o dofinansowanie Arkusz Budżet projektu kolumna Opis metody kalkulacji szacunkowych wydatków metodologię wyliczenia całkowitej szacowanej wartości robót lub usług wraz ze wskazaniem wartości procentowej oraz samej wartości kwoty waloryzacyjnej ,
 • w przypadku rozliczenia kosztu waloryzacji we wniosku o płatność beneficjent będzie zobowiązany do udokumentowania/potwierdzenia uznania przed zamawiającego roszczenia wykonawcy z tytułu urealnienia cen wykonywanych przez niego robót zgodnie z zapisami zawartej umowy.  

10. Przy zapisywaniu źródeł finansowania pojawia się błąd wskazujący na fakt, że suma wydatków ogółem i suma wydatków kwalifikowalnych w zakładce Źródła finansowania oraz Podsumowanie budżetu nie zgadzają się. Jednak po sprawdzeniu tych kwot są one równe. Co zrobić w takim przypadku? 

Problem pojawia się w przypadku, gdy budżet, na podstawie pliku wypełnionego w excelu za pośrednictwem makra, uwzględnia przy stawkach ryczałtowych trzecie, czwarte i kolejne miejsce po przecinku. W podsumowaniu budżetu system rozpoznaje zatem kwoty wyższe niż są w źródłach finansowania. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się w porządku, gdyż różnice występują na poziomie tysięcznych euro.


Aby usunąć ten błąd, z reguły pomoże zabieg zmniejszenia o 0,01 EUR wydatku ogółem i wydatku kwalifikowalnego na dowolnej pozycji budżetowej, rozliczanej metodą rzeczywiście poniesionych kosztów. 
Gdyby taki zabieg nie przyniósł efektu, prosimy o kontakt. 

11. Czy kwota ryczałtowa 6800 EUR – koszty dokumentacji technicznej przysługuje łącznie na wszystkich partnerów projektu, czy jest to kwota przysługująca każdemu partnerowi osobno?

Kwota ryczałtowa 6800 EUR służy do rozliczenia kosztów dokumentacji technicznej w projekcie i mieści się w kategorii kosztów przygotowawczych. Kwota może być przypisana do każdego partnera projektu, który realizuje działania infrastrukturalne wymagające dokumentacji technicznej. Kwota powinna być ujęta w pierwszym wniosku o płatność.

12. Czy można rozliczać koszty personelu w przypadku, gdy partner projektu zatrudnia część personelu projektu na podstawie umowy o pracę a część usług zleca na zewnątrz (np. usługi księgowe)?   

Jeżeli w projekcie są rozliczane koszty personelu, nie można rozliczać kosztów obsługi i zarządzania projektem w kategorii koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych. Należą do nich m.in. stanowiska związane z: 
koordynacją i zarządzaniem projektem np.: kierownik/koordynator/menedżer projektu,
finansowym koordynowaniem i zarządzaniem projektu np.: księgowy / menedżer / asystent finansowy / koordynator finansowy,
prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych projektu,
obsługą prawną, obsługą zamówień publicznych i innych zakupów związanych z projektem,
biurową i administracyjną obsługą projektu np.: obsługa kadrowa, pracownicy administracyjni, pracownicy obsługowi,
a także inne stanowiska związane z koordynacją i zarządzaniem projektem.

 

13. Czy koszty personelu we wniosku o płatność liczone są od wartości wskazanych przez partnera projektu we wniosku o dofinansowanie, czy od faktycznie poniesionych wydatków?

Koszty personelu we wniosku o płatność oblicza się od wydatków, które zostały faktycznie poniesione w okresie objętym wnioskiem o płatność. Weryfikacja wartości wydatków, które rozliczane są stawką ryczałtową, przeprowadzana jest przez kontrolera na etapie poszczególnych częściowych wniosków o płatność, jak również przez WS przed zatwierdzeniem ostatniego wniosku o płatność.

14. Co w sytuacji, kiedy część partnerów projektu może odzyskać VAT a część nie?

Kwalifikowalność VAT dotyczy każdego z partnerów projektu osobno.

Podatek VAT w projekcie, którego całkowity koszt jest mniejszy niż 5 000 000 EUR (włączając VAT), jest kwalifikowalny. W przypadku projektu, którego całkowity koszt jest mniejszy niż 5 000 000 EUR (włączając VAT), partnerzy we wniosku o dofinansowanie wybierają opcję „Nie dotyczy” i nie przedkładają żadnego oświadczenia. W przypadku projektu, którego całkowity koszt jest równy lub większy niż 5 000 000 EUR (włączając VAT), partnerzy wskazują czy mają prawną możliwość odzyskania podatku VAT.

Odrębnie należy patrzeć na projekty z pomocą publiczną, w których kwalifikowalność VAT w projektach jest determinowana przepisami rozporządzenia GBER i zależy od możliwości jego odzyskania w świetle przepisów krajowych.

15. Czy koszty personelu może wykazać wyłącznie partner wiodący, czy również partnerzy projektu? Czy wszyscy partnerzy projektu muszą ująć w budżecie koszty personelu?

Koszty personelu wykazywane są niezależnie przez partnera wiodącego i partnerów projektu.  Możliwa jest rezygnacja przez danego partnera wiodącego lub partnera projektu z rozliczenia kosztów personelu. W takim wypadku ten partner może rozliczyć koszty związane z obsługą i zarządzaniem projektem w kategorii koszty ekspertów zewnętrznych i kosztów usług zewnętrznych.

16. Czy wkład własny partnera projektu może pochodzić z dotacji lub programu rządowego, np. Polskiego Ładu?

Wkład własny, który partner projektu wnosi do projektu, może pochodzić z państwowego budżetu lub funduszy celowych. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków.

Informacja i promocja

1. Czy działania info-promo mają wspólny dysk, gdzie można je przesyłać? (w ramach przekazywania do Regionalnych Punktów Kontaktowych/Wspólnego Sekretariatu).

Planujemy utworzyć – szczegółowe informacje zostaną przekazane beneficjentom.

2. Czy do logo programu można dołączyć logo beneficjenta?

Tak, logo beneficjenta można używać wraz z logo programu. Zasady używania logo są opisane w Poradniku beneficjenta w zakresie komunikacji (Załącznik nr 5 do Podręcznika Programu).

3. Czy we wniosku o dofinansowanie trzeba wykazywać liczbowo działania komunikacyjne i w jaki sposób będą one rozliczane?

Sposób prowadzenia działań komunikacyjnych zawarty jest w Planie komunikacji, który stanowi załącznik do wniosku o dofinansowania i jest weryfikowany na etapie oceny wniosku projektowego. W planie wskazuje się:

 • cele komunikacyjne, minimum dwa – na początku i na zakończenie realizacji projektu,

 • grupy docelowe, które są bezpośrednio powiązane z celami komunikacyjnymi,
 • działania komunikacyjne (minimum te, które wynikają z obowiązków określonych w Podręczniku programu); rekomendujemy określenie również dodatkowych działań, które pomogą osiągnąć zamierzony cel i dotrzeć do grupy docelowej,
 • narzędzia komunikacyjne dostosowane do każdego działania oraz docelową wartość liczbową (sztuki lub osoby),
 • partnera, który będzie odpowiedzialny za realizację działania komunikacyjnego.

Postęp realizowanych zadań, w tym działań związanych z promocją projektu, a także osiągniętych wskaźników, weryfikowany jest na etapie wniosków o płatność, które są sprawozdaniem z realizacji rzeczowej oraz finansowej projektu. Wnioski o płatność składane są dwuetapowo i weryfikowane w pierwszej kolejności przez właściwego kontrolera a następnie przez WS.

4. Jeżeli projekt otrzymuje powyżej 100 000 Euro dofinansowania, jeden partner projektu realizuje działania infrastrukturalne a drugi tylko działania miękkie, ale z zakupem wyposażenia (np. wystawienniczego o wartości łącznej 10 000 euro), to czy tablice informacyjne ma zamontować każdy partner projektu, czy tylko ten, który realizuje działania infrastrukturalne? Jeżeli każdy, to gdzie tablicę ma postawić ten partner, który nie realizuje działań infrastrukturalnych? 

Tablice stawiają wszyscy partnerzy. Zgodnie z tym, co jest napisane w rozporządzeniu Interreg art. 36 ust. 4.

art. 36 ust 4. Każdy partner operacji Interreg lub każdy podmiot wdrażający dany instrument finansowania podają informację o wsparciu z funduszu Interreg na rzecz operacji Interreg – w tym o zasobach ponownie wykorzystanych na rzecz instrumentów finansowych zgodnie z art. 62 rozporządzenia (UE) 2021/1060 – poprzez:

c) umieszczenie w miejscach publicznych trwałych tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych zawierających symbol Unii zgodnie z charakterystyką techniczną określoną w załączniku IX do rozporządzenia (UE) 2021/1060 niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji operacji Interreg obejmującej inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu lub po zainstalowaniu zakupionego sprzętu, w odniesieniu do operacji wspieranych z funduszu Interreg, których łączny koszt przekracza 100 000 EUR;

Partner, który nie realizuje działań infrastrukturalnych może postawić tablicę w siedzibie.

5. Jeżeli w ramach projektu, w którym wartość dofinansowania wynosi ponad 100 000 Euro realizowane są wyłącznie działania miękkie (jak np. szkolenia, udział w targach), ale w ramach wydatków partnerzy projektu kupują wyposażenie (np. namioty wystawiennicze, wyposażenie stoisk itd.) to czy też muszą uwzględnić tablicę informacyjną?

Tak, partnerzy powinni postawić tablice informacyjne.

6. Jak rozumiane jest wyposażenie w świetle rozporządzenia Interreg?

O kosztach wyposażenia i jego składowych mówi art. 43 rozp. Interreg.

art.43 ust. 1. Koszty wyposażenia zakupionego, najmowanego lub dzierżawionego przez beneficjenta danej operacji, inne niż objęte art. 40, są ograniczone do następujących pozycji:

a) sprzęt biurowy;

b) sprzęt komputerowy i oprogramowanie;

c) meble i instalacje;

d) sprzęt laboratoryjny;

e) maszyny i urządzenia;

f) narzędzia lub przyrządy;

g) pojazdy; oraz

h) inny szczególny sprzęt niezbędny dla operacji.

Kwalifikowalność działań

Pytania ogólne:

1. Zakup nieruchomości – czy wydatki związane z zakupem nieruchomości, w obrębie której będą realizowane działania projektowe mogą podlegać dofinansowaniu oraz czy istnieje określony limit dla tego typu wydatków?

Wydatki związane z zakupem nieruchomości w projekcie podlegają dofinansowaniu pod warunkiem spełnienia zasad określonych w rozdziale 3.4.4.6 Podręcznika programu. Sam zakup nieruchomości niezbędnej do realizacji projektu wraz z wydatkami związanymi z zakupem tej nieruchomości łącznie może stanowić maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Pamiętaj, że wszystkie projekty muszą w momencie składania wniosków o dofinansowanie mieć gotową dokumentację techniczną.

2. Czy są kwalifikowalne koszty związane z procedurą wyłaniania wykonawców w trybie „zaprojektuj i wybuduj”?

Nie, koszty związane z procedurą wyłaniania wykonawców w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nie są kwalifikowalne w programie. Wszystkie projekty muszą w momencie składania wniosków o dofinansowanie mieć gotową dokumentację techniczną.

3. Czy kwalifikowalne będzie kupno pojazdów?

Zakup pojazdów może być kosztem kwalifikowalnym projektu, jednak finansowanie pojazdów w ramach programu jest ograniczone i podlega szczegółowej ocenie na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie. Zakupione pojazdy muszą służyć wyłącznie realizacji celów projektu. Każdorazowo musi być zagwarantowane (poprzez oświadczenie partnera projektu), że pojazd będzie wykorzystany tylko dla osiągnięcia celów projektu oraz z pożytkiem dla obszaru wsparcia. Wszystkie wydatki będą podlegać ocenie, np. pod względem racjonalności, efektywności czy powiązania z planowanymi działaniami i produktami projektu. Kosztem niekwalifikowanym jest zakup samochodów dla personelu projektu do zarządzania projektem.

Priorytet 1:

1. Czy w projekcie z celu szczegółowego 1, gdy jeden z partnerów wykonuje zielony parking a drugi np. infrastrukturę stabilizującą osuwisko jako działania zapobiegające negatywnym skutkom zmian klimatu, będą działaniami powiązanymi i mogą tworzyć wspólny projekt?

Na podstawie przedstawionych informacji istnieją znaczące wątpliwości czy w projekcie spełnione będą kryteria jakościowe w zakresie uzasadnienia potrzeby realizacji projektu oraz transgraniczności. Zwracamy uwagę, że spełnienie tych kryteriów będzie oceniane z punktu widzenia następujących przesłanek:

1.1.1. Projekt odpowiada na opisane w programie wspólne wyzwania i/lub rozwija wspólne potencjały obszaru wsparcia (partnerzy wskazali, jakie aspekty wyzwań i/lub szans projekt podejmuje i w jakim zakresie).

1.1.2. Proponowane rozwiązania są dostosowane do specyficznej terytorialnie, wspólnej potrzeby (znajduje to odzwierciedlenie w celach projektu, planowanych działaniach i rezultatach, partnerstwie).

3.1.1. Projekt przynosi bezpośrednie korzyści dla wspólnych grup docelowych:

 • w przypadku projektów infrastrukturalnych - inwestycje są powiązane ze sobą (tj. są logicznie i funkcjonalnie spójne) oraz zapewniają potencjał wykorzystania infrastruktury przez grupy docelowe z obu stron granicy, zapewnione jest wspólne wykorzystanie – np. wspólny bilet, przeprowadzona będzie wspólna kampania promocyjna, itp.;

 • polsko-słowackie grupy docelowe bezpośrednio uczestniczą w działaniach projektu (np. warsztaty, szkolenia), zapewniony jest polsko-słowacki charakter wydarzeń, jednakowo uwzględnione są obie strony wsparcia w opracowaniach powstałych w ramach projektu itp.

3.1.2. Korzyści osiągnięte dzięki realizacji projektu (z produktów i rezultatów), wystąpią po obu stronach granicy.

3.1.3. Rezultaty projektu nie mogłyby być osiągnięte (lub mogłyby być osiągnięte tylko w ograniczonym zakresie) bez współpracy transgranicznej (np. dla rozwiązania wspólnego problemu niezbędna jest wymiana doświadczeń; rozwiązanie wspólnego problemu wymaga zapewnienia dostępności do produktów/usług dla grup docelowych z obu stron granicy).

Zwracamy uwagę, że wszyscy partnerzy projektu muszą przyczyniać się do realizacji celów oraz wskaźników projektu, podział obowiązków między partnerami musi być jasny i logiczny, a inwestycje powinny być powiązane ze sobą pod względem logicznym i funkcjonalnym. W podanym przykładzie istnieją również wątpliwości, czy rezultaty projektu nie mogłyby zostać osiągnięte bez współpracy transgranicznej. Partner projektu, po drugiej stronie granicy, powinien analogicznie realizować działania o zbliżonym charakterze i skali, związane z przystosowaniem się do zmian klimatu w wymiarze transgranicznym z zachowaniem wszystkich ww. przesłanek w zakresie transgraniczności, co będzie podlegało weryfikacji na etapie oceny jakościowej.

Zwracamy też uwagę, że jakkolwiek „zielone parkingi” są wskazane jako przykładowe typy działań w zakresie Priorytetu 1, Cel szczegółowy nr 1, to na podstawie przedstawionych informacji we wniosku o dofinansowanie i załącznikach będzie wzięty pod uwagę faktyczny wpływ inwestycji pod kątem przeciwdziałania występowaniu negatywnych skutków zmian klimatu w wymiarze transgranicznym, np. w jakim stopniu efekty realizacji projektu wpłyną na ograniczenie spływu powierzchniowego oraz zwiększenie retencji wody.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że nie dofinansujemy projektów, w których działania związane z przystosowaniem do zmian klimatu i ochroną przed klęskami żywiołowymi stanowią jedynie uzupełnienie innych zadań.

2. Czy dołożenie do projektu parkingu np. kurtyny wodnej w celu uzyskania wysokich walorów estetycznych lub instalacji OZE służącej do oświetlania parkingu w celu zwiększenia funkcjonalności, będzie kosztem kwalifikowalnym? Czy taki dodatkowe elementy mogłyby być traktowane jako spełniające kryterium innowacyjności i/lub elementy potwierdzające stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju a zatem dodatkowo punktowane?

1. Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający m.in. następujące warunki: został poniesiony w związku z realizacją projektu i jest niezbędny do jego realizacji, został poniesiony w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Zweryfikuj zatem, czy zakładane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i jednocześnie realizują cel szczegółowy tj. przystosowanie się do zmian klimatu i ochrona przed klęskami żywiołowymi. Nie przedstawiono argumentacji w zakresie konieczności instalacji kurtyny wodnej oraz OZE, w związku z czym konieczna jest analiza zasadności ponoszenia wydatku w kontekście jego celowości, racjonalności, realizacji celu szczegółowego etc. Zainstalowanie kurtyny wodnej zasilanej wodą opadową, np. odprowadzaną z terenu zielonego parkingu, mogłoby stanowić element ekoinnowacji, wspierającej efektywność rozwiązywanego problemu. Pełna ocena kwalifikowalności wydatków możliwa jest dopiero na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

2. Spełnienie kryterium innowacyjności będzie weryfikowane na etapie oceny jakościowej przez niezależnego eksperta i będzie ocenianie z punktu widzenia spełnienia następującej przesłanki:

„Projekt wykorzystuje innowacyjne rozwiązania przyczyniające się do zmniejszenia emisji (zanieczyszczeń wód, powietrza, gleby oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych) lub zmniejszenia zapotrzebowania na energię, materiały i wodę w stosunku do rozwiązań standardowych lub wymaganych przepisami oraz ochrony bioróżnorodności.” W przypadku gdy ekspert uzna, że w kontekście założeń oraz celu projektu ww. kryterium będzie spełnione to projekt otrzyma punkty (kryterium: „Działania w projekcie”).

3. W ramach projektu w Priorytecie 1. cel szczegółowy 1 chcemy zakupić dla nas samochód strażacki, czy w związku z tym strona słowacka też powinna zakupić samochód, czy może być kupiony inny sprzęt, czy wystarczą dla nich tylko działania miękkie? Czy ma znaczenie jakie środki są planowane dla poszczególnych partnerów w projekcie?

W programie współpracy transgranicznej Polska-Słowacja nie ma konieczności zakupu tego samego rodzaju wyposażenia przez wszystkich partnerów. Pamiętaj jednak, że w ramach poprawy współpracy w zakresie transgranicznego zarządzania kryzysowego możliwym jest standaryzacja i zakup wyposażenia (sprzętu i oprogramowania) służb ratowniczych niezbędnego do prowadzenia wspólnych, transgranicznych systemów monitorowania, ostrzegania, reagowania i zarządzania kryzysowego. W związku z czym istotnym jest zakup takiego wyposażenia, który umożliwi wspólne prowadzenie działań w zakresie zarządzania kryzysowego.  Działania edukacyjno – promocyjne, których celem jest podnoszenie świadomości mieszkańców, są obowiązkowe tylko w sytuacji prowadzenia głównych działań w projekcie związanych z przystosowaniem do zmian klimatu i ochroną przed klęskami żywiołowymi. Same działania edukacyjno – promocyjne nie wpisują się w cele szczegółowe programu. W sposób dobrowolny planują Państwo środki w ramach projektu dla poszczególnych partnerów. 

4. Co decyduje o tym, czy projekt można zaliczyć do bioróżnorodności, a nie np. do turystyki?

To, które działania przeważają i co jest głównym celem projektu, dlatego priorytetem jest określenie celu projektu: co chcemy zrobić, dla kogo jest ważny.

Zalecamy zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 • dokument programowy (jakim celom służy dany priorytet),
 • podręcznik programu (rozdz. 2.6 typologia działań).

5. Gdzie można znaleźć szczegółowy opis działań podlegających dofinansowaniu wraz z uszczegółowionym katalogiem kosztów kwalifikowanych?

Podstawowym dokumentem regulującym kwestie związane z typami kwalifikowanych działań jest „Podręcznik programu”, który dostępny jest na stronie internetowej.

Rozdział 2.6 Jakie typy działań są kwalifikowalne? ww. Podręcznika Programu (str. 31-45) zawiera informacje nt. typów działań możliwych do realizacji.

6. W jaki sposób można realizować działania mające na celu edukację ekologiczną dotyczącą lasu?

Można je wykonywać w działaniach edukacyjno-promocyjnych, które są obligatoryjne w priorytecie nr 1.

7. Czy część edukacyjna ma stanowić jakiś procent budżetu projektu?

Nie, program nie przewiduje procentowego udziału działań edukacyjnych w stosunku do innych działań w projekcie. Ważne jest, aby projekt takie działania zawierał.

 

Priorytet 2

1. Jak interpretować określenie „w pasie” znajdujące się w Podręczniku Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027: czy jako długość do 30 kilometrów odległości od granicy państwa po przebiegu drogi, jak również w pasie 30 km wzdłuż granicy państwa?

Określenie „w pasie” rozumiemy wyłącznie jako przebieg drogi mieszczący się w pasie do 30 km wzdłuż granicy państwa. Nie obowiązuje ograniczenie długości do 30 kilometrów od granicy państwa mierzonej po przebiegu drogi. Zwracamy jednocześnie uwagę, że dla uzyskania wymaganej minimalnej punktacji na etapie oceny jakościowej projektu, w kryterium transgraniczność projektu wymagane jest, aby planowane w projekcie inwestycje, po obu stronach granicy, były ze sobą powiązane (tj. były logicznie i funkcjonalnie spójne) oraz zapewniały potencjał wykorzystania infrastruktury drogowej przez grupy docelowe z obu stron granicy (tzw. transgraniczne oddziaływanie infrastruktury). 

2. Czy jest możliwe dofinansowanie przebudowy mostu znajdującego się w ciągu drogi prowadzącej do granicy?

Tak, jeżeli most znajduje się w miejscu, które zlokalizowane jest 30 km od granicy i spełnia warunki kwalifikowalności odcinków dróg.

3. Czy droga nr 1, łącząca się z drogą o numerze 2 a następnie z drogą o numerze 3 (droga nr 3 jest drogą bezpośrednio dochodzącą do granicy państwa), będzie mogła zostać objęta wsparciem finansowym w ramach programu, przy zachowaniu logicznego ciągu komunikacyjnego?

Kwalifikowalne są odcinki dróg łączące się z drogami prowadzącymi do granicy. Z treści pytania wynika, że z drogą prowadzącą do granicy państwa (droga nr 3) łączy się droga nr 2. Tym samym droga nr 1 nie jest kwalifikowalna, ponieważ łączy się z drogą nr 2, a nie z drogą nr 3.

4. Czy za transport publiczny uznajemy busy prywatne?

Za transport publiczny uznajemy transport zbiorowy zorganizowany, mający rozkłady jazdy, skierowany do szerokiego grona odbiorców. Organizator ma gwarantować kursy cykliczne. Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej.

5. Czy warunek wpisywania się projektu zarówno w strategię rozwoju i planów modernizacji dróg jest obligatoryjny? Co w przypadku gdy dana Gmina nie ma przyjętego ani opracowanego planu modernizacji dróg? Czy w takim przypadku projekt zostanie odrzucony?

W załączniku do podręcznika programu nr 9.3. Kryteria oceny jakościowej projektów standardowych na str. 1. wskazano „W przypadku projektów w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej, potrzeba realizacji projektu dodatkowo wynika z: regionalnych i/lub lokalnych strategii rozwoju i/lub planów modernizacji dróg.”  Zatem wystarczy, że będzie to wynikać z jednego z 3 wymienionych dokumentów.

 

6. Czy projekt może być zgodny z ogólnymi celami wskazanymi w strategii rozwoju danej Gminy i planie modernizacji dróg?

Dopuszczalne jest wykazanie zgodności z ogólnymi celami, o ile w inny sposób nie można wykazać, że projekt wynika wprost ze strategii rozwoju lub planu modernizacji dróg. W podręczniku programu na str. 38 znajduje się zapis: "Planowane działania powinny wpisywać się w programy ograniczania zanieczyszczenia powietrza oraz programy ochrony powietrza (jeżeli dla danego obszaru są opracowane)."

7. Czy projekt może wpisywać się jedynie w cele Programu ochrony środowiska danej gminy? Czy projekt może wpisywać się jedynie w cele regionalnego (wojewódzkiego) programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza?

Jeżeli dla danego obszaru jest opracowany program ograniczania zanieczyszczenia powietrza oraz program ochrony powietrza, działania powinny wpisywać się w obydwa programy, wówczas jest możliwość uzyskania punktów zgodnie z opisem podkryterium 8.2. (załącznik 9.3. Kryteria oceny jakościowej projektów standardowych).

8. Czy dokumentacja, która jest częścią projektu modernizacji drogi jest kosztem kwalifikowalnym?

Tak, ale jej koszty muszą zostać poniesione po 1 stycznia 2021 r.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji infrastrukturalnej może być częścią projektu. Zgodnie z zasadami, opracowanie dokumentacji rozliczane jest kwotą ryczałtową (6 800 EUR) w ramach kategorii koszty przygotowawcze. Kwota jest przypisana do każdego partnera projektu, który realizuje działania infrastrukturalne wymagające dokumentacji technicznej (jest uwzględniana w budżecie partnera projektu). Szczegóły w rozdziale 3.4.4. podręcznika programu. Pamiętaj o warunku gotowości technicznej do realizacji (więcej w rozdziale 2. Podręcznika programu).

9. Czy odcinek drogi wykraczający poza 30 km będzie kwalifikowalny?

Kwalifikowalne będą tyko odcinki dróg mieszczące się w pasie do 30 km od granicy.

10. Czy droga, która prowadzi do granicy musi mieć jeden numer?

Nie, pod warunkiem, że droga mieści się w pasie do 30 km i stanowi jeden ciąg komunikacyjny. Dofinansowaniem objęte są odcinki dróg / drogowe obiekty inżynierskie, które znajdują się w jednym ciągu komunikacyjnym lub łączą się z tą samą drogą prowadzącą bezpośrednio do granicy.

11. Czy droga, która przebiega w śladzie, w obszarze niezabudowanym nieposiadająca udogodnień typu chodniki, przejścia dla pieszych będzie mogła być dofinansowana?

Tak; dodatkowo jeżeli będzie potrzeba realizacji chodnika czy też innych udogodnień - też jest taka możliwość. Zwracamy jednak uwagę, że planowane w projekcie inwestycje powinny pozytywnie wpływać na poprawę bezpieczeństwa i mobilności transgranicznej w ruchu drogowym oraz funkcjonalności poprzez uwzględnienie np. budowy w pasie drogowym ciągów pieszo-rowerowych / chodników / ścieżek rowerowych / wysepek spowolniających ruch (stosownie do klasy drogi). Będzie to sprawdzane na etapie oceny jakościowej w ramach podkryterium 8.1 Bezpieczeństwo i funkcjonalność.

12. Czy analiza potrzeb uzasadniających realizację, a także analiza skutków tej realizacji dla środowiska stanowiąca załącznik nr 24 do wniosku o dofinansowanie ma być jakimś szerokim, rozbudowanym dokumentem?

Dokument ma uzasadniać realizację projektu i precyzyjnie wskazywać potrzeby realizacji projektu.
Maksymalna objętość dokumentu została ustalona na poziomie liczby znaków przysługującej każdej z wersji językowej (osobno liczonej dla wersji polskiej a osobno dla wersji słowackiej). Przykładowo: maksymalna liczba znaków przypadająca na odpowiedź w pytaniu nr 3 to 1000 znaków dla wersji polskiej i 1000 znaków dla wersji słowackiej.

13. Czy transport publiczny ma być transgraniczny?

Nie ma takiego wymogu.

 

Priorytet 3:

1.  Czy do kosztów kwalifikowalnych w projekcie dot. turystyki/kultury można zaliczyć koszty przygotowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych?

Tak, jest to działanie kwalifikowalne. Zwiększenie dostępności obiektów kultury poprzez zapewnienie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wpisuje się w realizacje zasad horyzontalnych.

2. Jeżeli w ramach projektu planowane jest wytyczenie szlaku przez nieruchomość, która nie stanowi własności partnera projektu, czy należy przedłożyć oświadczenie o dysponowaniu prawem do nieruchomości na cele budowlane?

Tak, w załączniku nr 9 do wniosku o dofinansowanie wykazuje się wszystkie nieruchomości, które są przewidziane na cele realizacji projektu wraz z podaniem podstawy dysponowania daną nieruchomością.

3. Czy w załączniku nr 25. Plan utrzymania dofinansowanej infrastruktury w obiektach kultury powyżej wymaganego okresu trwałości 5 lat mogą zostać wskazane te same przychody, co w okresie realizacji/trwałości projektu?

Jeśli planujesz w projekcie inwestycje w obiekty kultury, zapewnij zachowanie trwałości finansowej inwestycji poprzez poszerzenie możliwości jego użytkowania oraz większe poleganie na własnych źródłach przychodów. Zalecana jest poprawa samowystarczalności finansowej wspieranych obiektów kultury poprzez działania pozwalające na generowanie przychodów umożliwiających kontynuację ich działalności. Plan powinien wykazać, iż zostanie zapewniona trwałość finansowa po zakończeniu okresu trwałości  infrastruktury oraz wskazywać ewentualne, dodatkowe własne źródła przychodów, co będzie oceniane na etapie oceny jakościowej w ramach kryterium 2.2. Trwałość produktów i rezultatów projektu.

W przypadku inwestycji w infrastrukturę obiektów kultury w priorytecie 3 „Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze” oceniane będzie, czy:

a) wnioskodawca przedłożył plan utrzymania dofinansowanej infrastruktury powyżej wymaganego okresu trwałości 5 lat, w którym w sposób wiarygodny przedstawił sposób jej utrzymania;

b) wnioskodawca wykazał w planie utrzymania dofinansowanej infrastruktury, że infrastruktura ta będzie generować źródła przychodów (np. poprzez umożliwienie prowadzenia działalności w obiektach kultury), które będą dodatkowym źródłem jej utrzymania po zakończeniu okresu trwałości projektu.

Przykład: W przypadku, gdy w projekcie w okresie trwałości projektu zostanie wykazane dodatkowe źródło generowania przychodów, a będzie także źródłem przychodów pozwalającym utrzymać infrastrukturę po okresie trwałości, należy wykazać je w planie utrzymania. Informacje zawarte w planie powinny jasno odpowiedzieć na pytanie czy partner będzie posiadać odpowiednią zdolność do utrzymania obiektu kultury, w tym ponoszenia kosztów operacyjnych projektu po okresie trwałości.

4. Czy w ramach projektu jest możliwa budowa obiektów kultury?

Nie, budowa obiektów kultury jest działaniem niekwalifikowalnym. Możliwa jest modernizacja, rozbudowa i doposażenie istniejących obiektów kultury.

 

priorytet 4:

1. Czy studia podyplomowe mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowalnych w ramach Priorytetu 4 celu szczegółowego 1?

Studia podyplomowe mogą być kwalifikowalne w ramach w ramach celu szczegółowego 1 w Priorytecie 4. Należy zwrócić uwagę na konieczność logicznego powiązania realizacji studiów podyplomowych z innymi działaniami w projekcie.

Kwalifikowalność poszczególnych zadań jest uzależniona od celów projektu i planowanych rezultatów. Do prawidłowej oceny kwalifikowalności jest potrzebny wgląd w zapisy całego wniosku o dofinansowanie. Dlatego, kwalifikowalność zadań (wydatków) w projekcie podlegać będzie ostatecznej ocenie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

Partnerstwo

1. Jakie podmioty mieszczą się w pojęciu: instytucje otoczenia biznesu i instytucje systemu oświaty? Czy instytut badawczy się do nich zalicza?

W ramach załącznika nr 2.1 do Podręcznika programu, wymieniono instytucje i organizacje, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach programu INTEEREG PL-SK z przyporządkowaniem do właściwych priorytetów Programu: Nabory - Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 (plsk.eu)

W art. 7 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” wymieniono instytuty badawcze jako jeden z elementów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Podręcznik programu dodatkowo precyzuje m.in.  wymagania podstawowe, które powinien spełnić projekt. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, dostępnymi na stronach programu.

2. Co w sytuacji jeżeli partner nie zrealizuje zadania?

Niezrealizowanie projektu przez jednego z partnera powoduje, że projekt jest niezrealizowany w całości.

3. Czy partnerzy muszą mieć taki sam charakter zadań?

Wszyscy partnerzy projektu muszą przyczyniać się do realizacji celów oraz wskaźników projektu, podział obowiązków między partnerami musi być jasny i logiczny, a inwestycje powinny być powiązane ze sobą pod względem logicznym i funkcjonalnym. Rezultaty projektu nie mogłyby zostać osiągnięte bez współpracy transgranicznej. Partner projektu, po drugiej stronie granicy, powinien analogicznie realizować działania o zbliżonym charakterze i skali z zachowaniem wszystkich ww. przesłanek w zakresie transgraniczności, co będzie podlegało weryfikacji na etapie oceny jakościowej.

4. Czy możliwe jest włączenie do projektu właścicieli gruntów jako osoby fizyczne?

Nie jest to możliwe.

5. Czy możliwa jest realizacji projektu z partnerem, który ma siedzibę poza obszarem wsparcia programu?

Tak jest to dopuszczalne. Partnerzy projektu co do zasady powinni mieć siedzibę lub oddział na obszarze wsparcia. Udział partnerów spoza obszaru wsparcia (OW) jest możliwy tylko w sytuacji, gdy:

 • działania zaplanowane w projekcie są realizowane na OW lub przyniosą mu korzyść (podejmowane działania pozytywnie wpływają na rozwój OW),

oraz

 • udział partnerów spoza OW jest niezbędny do realizacji celów projektu lub wnosi istotną wartość pod względem merytorycznym.

6. Czy w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027 można uczestniczyć jako partner w kilku projektach jednocześnie?

Tak, w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027 możliwe jest zaangażowanie jako partner w kilka projektów jednocześnie, przy czym zakres rzeczowy prac musi być inny w każdym projekcie.

 

7. Czy partner projektu może nie realizować żadnego zadania w ramach projektu?

 

Każdy partner projektu musi wnosić realną wartość w realizację projektu i współpracować podczas jego wdrażania poprzez realizację zadań, zgodnie z ustalonymi obowiązkami stąd nie możliwy jest udział partnera, który nie ma przypisanych zadań do realizacji w ramach projektu.

 

8. Czy instytucja, która udziela zgody na wykorzystanie obiektu w projekcie jest partnerem projektu?

 

Nie, jeśli nie realizuje żadnych zadań w projekcie.

Partycypacja

1. Czy w Priorytecie 1. celu szczegółowym 1 partycypacja musi być spełniona i czy prezentacja projektu na stronie internetowej z możliwością zgłaszania uwag będzie wystarczająca do spełnienia wymagań? Na jakim etapie to zrobić?

Partycypacja jest kryterium specyficznym dla Priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze i tym samym nie dotyczy Priorytetu 1. Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze zarówno celu 1 jak i celu 2. Więcej informacji na temat partycypacji znajdą państwo w rozdziale 2.5 Podręcznika a także w załączniku nr 4 do Podręcznika (Załącznik nr 4 – Rekomendacje w zakresie partycypacji).

2. Czy projekt powinien posiadać rozbudowaną analizę popytu obejmującą ocenę społecznego zapotrzebowania na produkty projektu; czy istnieją szczegółowe wymagania dotyczące partycypacji społecznej na etapie tworzenia projektu? 

Analiza potrzeb uzasadniająca realizację jest wymagana tylko w priorytecie 2. Lepiej połączone Pogranicze, cel szczegółowy 1.  

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu jest punktowane na etapie oceny jakościowej, a sposób punktacji jest opisany w załączniku 9.3 KRYTERIA OCENY JAKOŚCIOWEJ PROJEKTÓW STANDARDOWYCH. Partycypacja jest premiowana na etapie oceny jakościowej jako kryterium fakultatywne tylko w priorytecie 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze. Szczegółowe zasady partycypacji zostały opisane w Podręczniku programu rozdział 2.5 PARTYCYPACJA oraz w załączniku 04. Rekomendacje w zakresie partycypacji.

3. Kiedy i w jakiej formie przygotować podsumowanie procesu partycypacji? 

Proces partycypacji powinien zostać podsumowany i opublikowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wzór tabeli podsumowania do zastosowania oraz przykład jej wypełnienia dostępny jest pod linkiem (kliknij tutaj).

Rozliczanie projektu

1. Jaki kurs euro stosować we wniosku o dofinansowanie projektu? Jak rozliczać projekt ze zmieniającym się kursem euro?

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie przyjmij jednolity dla całego projektu kurs EUR. Wskaż oficjalne źródło, np. “Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2022-2025" lub “Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. Miej na uwadze, że kurs wymiany wpłynie na kwotę dofinansowania twojego projektu.

Z kolei wydatki poniesione w złotówkach przelicz na euro, wykorzystując miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE w miesiącu, w którym wydatki zostały przedłożone do weryfikacji przez kontrolera. Ten kurs wymiany, nazywany InforEuro, dostępny jest na stronie internetowej KE

2. Jak często można składać wnioski o płatność?

Pierwszy, częściowy wniosek o płatność, obejmujący m.in. koszty przygotowawcze, partnerzy projektu składają za okres od dnia rozpoczęcia realizacji działań w projekcie do miesiąca od podpisania umowy o dofinansowanie.

Kolejne wnioski o płatność partnerzy projektu składają co do zasady za okres trzech miesięcy. Jeśli z istotnych przyczyn partner projektu zamierza złożyć wniosek o płatność za inny okres sprawozdawczy, musi poprosić o zgodę WS wraz z przedstawieniem odpowiedniego uzasadnienia.

Końcowy wniosek o płatność dla projektu jest ostatnim wnioskiem o płatność w projekcie, składanym po zakończeniu działań rzeczowych i finansowych.

Każdy partner projektu składa w swoim imieniu częściowy wniosek o płatność. Partner projektu przekazuje częściowy wniosek o płatność do weryfikacji kontrolerowi w ciągu 10 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Na podstawie zatwierdzonych częściowych wniosków o płatność partner wiodący przygotowuje jeden wniosek o płatność dla projektu.

3. Jakie dokumenty należy przedstawić do wykazania poniesienia wydatków rozliczanych poprzez stawki ryczałtowe i kwoty ryczałtowe?

W przypadku uproszczonego rozliczania wydatków partner projektu nie musi dokumentować wydatków w ramach projektu.

W przypadku zastosowania stawki ryczałtowej, kontroli nie będą podlegały poszczególne dokumenty księgowe dotyczące wydatków objętych stawką ryczałtową. Weryfikowana będzie poprawność wybranej stawki ryczałtowej wraz z wydatkami, które stanowią podstawę jej obliczenia.

Zastosowanie metod uproszczonych nie zwalnia partnera projektu z obowiązku prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub uproszczonej ewidencji księgowej zgodnie z przepisami krajowymi.

4. W jaki sposób będzie sprawdzana trwałość dofinansowanej infrastruktury w obiektach kultury powyżej wymaganego okresu trwałości 5 lat?

Trwałość dofinansowanej infrastruktury w obiektach kultury powyżej wymaganego okresu trwałości 5 lat może być sprawdzana przez instytucje kontrolujące lub audytowe. Sposób przeprowadzenia kontroli zależy od procedur instytucji kontrolującej. Należy zwrócić również uwagę, że projekty, w których występuje pomoc publiczna, muszą spełniać wymogi szczegółowe wynikające z przyznanej pomocy publicznej. W przypadku projektu z pomocą publiczną wszystkie organy uprawnione do przeprowadzania kontroli i audytów mają prawo dostępu do projektu oraz wszelkiej dokumentacji i rozliczeń w całym okresie przechowywania (co najmniej 10 lat od daty przyznania ostatniej pomocy w ramach projektu).

Trwałość projektu

1. Pobieranie opłat od użytkowników – czy opłaty z tyt. zakupu biletów, sprzedaży pamiątek pobierane po zrealizowaniu projektu wpływają na obniżenie dofinansowania nawet w przypadku, gdy pokrywają tylko część kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury muzealnej? 

W projektach programu 2021-2027 nie ma projektów generujących dochód (zgodnie z rozporządzeniem 2021/1060 z dn. 24.06.2021 r. nastąpiła rezygnacja z przepisów dotyczących projektów generujących dochód) co jest równoznaczne z tym, że w przypadku pojawienia się dochodu w projekcie nie obniża on wartości dofinansowania. Z uwagi na działania komercyjne podane w przykładzie projekt będzie podlegał ocenie pod kątem wystąpienia pomocy publicznej.

Tego typu generowanie dochodu wspiera zachowanie trwałości projektu po jego realizacji i nie obniża dofinansowania. W Podręczniku programu w rozdziale 5.1 Trawłość projektu zostały opisane zasady zachowania trwałości projektu. Temat trwałości projektu znajduje się również w załączniku 9.3 Kryteria oceny jakościowej projektów standardowych (m.in. 2.2 Trwałość produktów i rezultatów projektu). 

2. Jakie są zasady dalszego rozwoju projektu, niezależnie od środków programu Interreg?

Beneficjenci programu obowiązkowo zapewniają trwałość rezultatów projektu w okresie 5 lat po zakończeniu projektu.

Dodatkowo można wziąć pod uwagę komplementarność projektu. W ramach komplementarności można bazować na rezultatach pierwszego projektu tworząc inny projekt, albo realizować kolejną edycję pierwotnego projektu.

3. Czy będą ankiety monitorujące, raporty, sprawozdania w okresie trwałości?

W okresie trwałości nie będzie konieczności sporządzania ankiet czy raportów. Nie wyklucza to jednak kontroli ze strony uprawnionych instytucji (np. Krajowa Izba Skarbowa).

Wniosek o dofinansowanie

1. Czy w ramach priorytetu 1 można składać  jeden wniosek obejmujący dwa cele szczegółowe, albo czy w takiej sytuacji można złożyć dwa wnioski na: jeden na cel szczegółowy nr 1, a drugi na cel szczegółowy nr 2?

Wnioski o dofinansowanie składaj zgodnie z obszarami tematycznymi/typami działań wskazanych w ramach danego celu szczegółowego. Dla każdego z celów szczegółowych w ramach Priorytetu zostały uruchomione odrębne nabory. 

Zwracamy uwagę, że aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie, musi spełnić m.in. następujące  warunki:

 • transgraniczny charakter współpracy (realizowane działania zapewniają tzw. efekt transgraniczny),
 • realizacja działań w polsko-słowackim partnerstwie (wyjątek: projekty FMP),
 • zgodność z zasadami horyzontalnymi UE, realizacja celów środowiskowych UE,
 • zapewnienie dostępności produktów i rezultatów dla jak najszerszego grona użytkowników, w tym osób ze specjalnymi potrzebami,
 • gotowość techniczna do realizacji,
 • realizacja celów szczegółowych programu.

2. Czy w ramach ogłoszonego naboru można składać wnioski, w którym jednym z zadań byłoby opracowanie przez partnera projektu samej dokumentacji do inwestycji infrastrukturalnej? Pytanie obejmuje priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze (typ działania: zwiększanie odporności na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne).

Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji infrastrukturalnej może być częścią projektu. Zgodnie z zasadami, opracowanie dokumentacji rozliczane jest kwotą ryczałtową (6800 EUR) w ramach kategorii koszty przygotowawcze. Kwota jest przypisana do każdego partnera projektu, który realizuje działania infrastrukturalne wymagające dokumentacji technicznej (jest uwzględniana w budżecie partnera projektu). Szczegóły w rozdziale 3.4.4. podręcznika programu. Pamiętaj o warunku gotowości technicznej do realizacji (więcej w rozdziale 2. Podręcznika programu).

Koszty muszą zostać poniesione po 1 stycznia 2021 r.

3. Czy można złożyć wniosek na już wypracowaną dokumentację techniczną?

Tak, natomiast rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej powinny odpowiadać wymogom programu m.in. w zakresie dostępności projektowej oraz zgodności z zasadą nie czyń poważnych szkód, dlatego może być konieczna jej aktualizacja, aby zapewnić zgodność projektu z obowiązującymi w programie zasadami.

Zwracamy ponadto uwagę, że aby koszty były kwalifikowane, muszą zostać poniesione po 1 stycznia 2021 r.

4. Czy istnieje możliwość ewentualnego przesunięcia terminu na składanie wniosków o dofinansowanie?

Nie ma takiej możliwości.

Wskaźniki

1. Jakie produkty mogą powstać w ramach projektu i jak można im przypisać wskaźniki?

Przykładowe produkty oraz przypisane im wskaźniki znajdziesz w rozdziale 3.3 Podręcznika programu. Dodatkowo zapoznaj się z załącznikiem nr 3 do Podręcznika, w którym są określone wskaźniki produktu i rezultatu z definicjami (w załączniku nr 3 wskaźniki są przyporządkowane do poszczególnych priorytetów i celów).

2. Czy są jakieś przykładowe cele projektu rekomendowane przez program?

Przykładowe cele projektu są opisane w rozdziale 3.3 Podręcznika programu. Dodatkowo zapoznaj się z rozdziałem 3.2 Podręcznika programu (Jak przejść od pomysłu do przygotowania projektu). Kwalifikowalność zadań w projekcie podlegać będzie ostatecznej ocenie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

3. Czy jest z góry określona metodyka ustalania wskaźników?

Co do zasady metodyka nie jest określona. Metodykę liczenia wskaźników ustalasz sam. Ważne, by była racjonalna, wykonalna i odpowiednio przedstawiona we wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo zapoznaj się z załącznikiem nr 3 do Podręcznika programu, w którym są określone wskaźniki produktu i rezultatu z definicjami (w załączniku nr 3 wskaźniki są przyporządkowane do poszczególnych priorytetów i celów).

4. Czy każdy partner ma swoje wskaźniki?

Tak, każdy zaplanowany w projekcie wskaźnik jest przypisany do poszczególnych partnerów projektu.

5. Kiedy najpóźniej wykazujemy osiągnięcie wskaźnika, w tym wskaźnika rezultatu?

Osiągnięcie wskaźników musisz wykazać najpóźniej we wniosku końcowym o płatność.

Ostateczne raportowanie wykonania wskaźników rezultatu w projekcie możliwe jest do czasu przekazania WS pierwszej wersji końcowego zbiorczego wniosku o płatność (tj. w terminie do 140 dni kalendarzowych od daty zakończenia działań rzeczowych w projekcie określonej w umowie o dofinansowanie). Informacje na temat rozliczania projektu znajdziesz w rozdziale 4.4. Podręcznika programu

6. W jaki sposób prawidłowo wykazywać wskaźnik rezultatu „Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg“ skoro wskaźniki trzeba wykazać najpóźniej w ostatnim wniosku o płatność i ten wskaźnik ma jednostkę pasażerokilometr/rok?

Od wnioskodawcy zależy przedstawienie metodyki i udowodnienie, że jest właściwa. Przy opisywaniu wskaźników, produktów i rezultatów zadbaj by metodyka pozwalała na sprawdzenie wskaźnika w sposób mierzalny i realistyczny.

W ramach projektu przyjmij jednolitą metodykę szacowania wartości bazowej, a następnie wartości uzyskanej po realizacji projektu.

Rozwiązań jest wiele – ważne, żeby sposób szacunku był taki sam albo zbliżony dla obu terminów – wartości bazowej i wartości uzyskanej.

Przykładowo:

Sprawdź, np. wg danych z ostatniego pomiaru ruchu, średnią liczbę poszczególnych kategorii pojazdów na danej lub o zbliżonym charakterze drodze jeżeli dla danej takich wyników nie ma. Jeżeli takie dane nie są dostępne – dokonaj przybliżonego pomiaru np. w czasie 1 miesiąca o różnych porach i w różnych dniach.

Następnie przyjmij średnią wartość ilości podróżnych w pojazdach. Np. dla ciężarowych 1, osobowych 2, autobusów np. 20.

Ekstrapoluj te dane na cały rok z uwzględnieniem czynników zwiększających/zmniejszających ruch np. przez wprowadzenie korekt związanych z porą roku, wakacjami itp.

7. Jak w projektach dotyczących turystyki interpretować wskaźnik programowy produktu RCO 81 „Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych” i w jaki sposób potwierdzić jego wykonanie?

Definicje wskaźników produktu i rezultatu dla każdego priorytetu i celu szczegółowego zawiera załącznik nr 3 do Podręcznika Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Wskaźnik programowy RCO 81 uwzględnia uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych realizowanych w ramach projektu. Wspólne działania transgraniczne mogą obejmować np. warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne itp. Uczestnictwo oznacza liczbę osób biorących udział we wspólnym działaniu transgranicznym – np. obywateli, wolontariuszy, studentów, uczniów, urzędników. Jest liczone dla każdego organizowanego wspólnego działania na podstawie list obecności lub innych odpowiednich środków pomiaru. Za wspólne działanie uznaje się działanie zorganizowane przy udziale partnerów z obu krajów.

Uwaga: Uczestnictwo w wydarzeniach publicznych organizowanych w ramach projektu nie wlicza się do tego wskaźnika. Nie należy liczyć także udziału w wewnętrznych spotkaniach projektowych partnerów.

8. Jak wykazać/zmierzyć wskaźnik rezultatu RCR 77 „Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem”?

Metodyka pomiaru wartości wskaźników nie jest z góry określona. Wnioskodawca definiuje ją sam. Ważne, by była racjonalna, wykonalna i odpowiednio przedstawiona we wniosku o dofinansowanie.

9. Czy we wskaźniku programowym produktu RCO 77 „Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem” można wykazać obiekt, który nie jest bezpośrednio objęty wsparciem, czyli sam nie jest rewitalizowany?

Nie, we wskaźniku wykazujemy wyłącznie liczbę obiektów, które objęte zostały bezpośrednim wsparciem.

Zasady horyzontalne

1. Czy w ramach projektu konieczne jest uwzględnienie działań związanych z cyfrową transformacją, w szczególności aplikacje mobilne, cyfryzacja zasobów; czy przewidziane są warunki formalne, które trzeba spełnić w tym zakresie lub kryteria premiujące takie rozwiązania? 

Szczegóły dotyczące m.in. transformacji cyfrowej zostały opisane w Podręczniku programu rozdział 2.4.5. Inne zasady, inicjatywy i strategie UE w części Europa na miarę ery cyfrowej. W priorytecie 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, projekt, a w szczególności planowana w nim infrastruktura, powinna wpisywać się w wyzwania zielonej i cyfrowej transformacji, a także zrównoważonego stylu życia w rozumieniu inicjatywy Nowy Europejski Bauhaus (rozdział 2.4.). Pamiętaj również, że każdy beneficjent musi realizować projekt zgodnie z czterema zasadami horyzontalnymi (rozdział 2.4) w tym m.in. zapewnić zgodność produktów z zasadą uniwersalnego projektowania (zasoby cyfrowe, multimedia i materiały drukowane dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Zasady dostępności zostały opisane w załączniku do podręcznika programu nr 07. Rekomendacje w zakresie dostępności dla wnioskodawców i beneficjentów programów Interreg. 

2. Czy projekt w części inwestycyjnej powinien uwzględniać rozwiązania energooszczędne, np. z zakresu infrastruktury OZE, pomp ciepła; czy przewidziane są warunki formalne, które trzeba spełnić lub kryteria premiujące takie rozwiązania? 

Każdy projekt musi być spójny m.in. z zasadami horyzontalnymi UE (Podręcznik programu, rozdział 2.4). - jest to oceniane na poziomie oceny formalnej (Załącznik 9.1. Kryteria oceny formalnej projektów standardowych). Dodatkowo w priorytecie 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, projekt może uzyskać punkty na etapie oceny jakościowej wykazując zgodność z Inicjatywą Nowy Europejski Bauhaus (Załącznik 9.3. Kryteria oceny jakościowej projektów standardowych). W każdym priorytecie przedstawione są różne typy działań niekwalifikowalnych np. poprawa efektywności energetycznej rozumiana jako wymiana źródeł ciepła, termomodernizacja, montaż paneli fotowoltaicznych itp. (w Priorytecie 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze).