O programie

W tej sekcji dowiesz się o zasadach działania programu, zapoznasz się z prawem i dokumentami, dowiesz się jakie instytucje są zaangażowane w realizację programu.

Treść programu Interreg V-A Polska-Słowacja w wersji zgodnej z wzorem określonym dla programów EWT w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” znajduje się w zakładce Zapoznaj się z dokumentami.

Poznaj nasz program!

Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 realizuje swoje działania w ramach trzech osi priorytetowych:

Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pograniczaobrazek

Priorytet inwestycyjny: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Dotychczas zakontraktowaliśmy: 99% środków przeznaczonych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Zrównoważony transport transgranicznyobrazek

 • Priorytet inwestycyjny: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi
  Dotychczas zakontraktowaliśmy: 91% środków przeznaczonych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   
 • Priorytet inwestycyjny: Rozwój i usprawnienie niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych i infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonejmobilności regionalnej i lokalnej
  Dotychczas zakontraktowaliśmy: 28% środków przeznaczonych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życieobrazek

Priorytet inwestycyjny: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całeżycie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkoleń

Dotychczas zakontraktowaliśmy: 88% środków przeznaczonych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Budżet programu

178,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Najwięcej, bo aż połowa środków programu (tj. około 101 mln euro), zostanie zainwestowane w ochronę, promowanie i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego. Kwota prawie 60 mln euro wesprze rozwój infrastruktury drogowej usprawniającej komunikację między Polską a Słowacją oraz poprawiającej połączenia z Transeuropejską Siecią Transportową. W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną wspólne transgraniczne przedsięwzięcia dotyczące kształcenia zawodowego, mające na celu dostosowanie edukacji zawodowej do wymogów transgranicznego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców działających na obszarze objętym wsparciem programu. Na ten cel przeznaczone zostanie 8,3 mln euro.

Wspólny Sekretariat Techniczny  jest finansowany na podstawie Porozumienia na realizację projektu Pomocy Technicznej nr PLSK.04.01.00-00-0004/18 z dnia 18.12.2018 r.

Obszar wsparcia

Polska (powiaty): pszczyński, cieszyński, bielski, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, żywiecki, olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, tatrzański, nowotarski, limanowski, nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, gorlicki, bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.

Słowacja (powiaty): Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina.

obrazek

Beneficjenci programu

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki naukowe.

Instytucja Zarządzająca Programem

Za zarządzanie programem Interreg Polska-Słowacja odpowiada Instytucja Zarządzająca, znajdująca się w strukturze Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiada między innymi za opracowanie dokumentów programowych i ich aktualizację, prowadzenie ewaluacji, podpisywanie z beneficjentami umów o dofinansowanie oraz aneksów do tych umów, rozpatrywanie skarg/zastrzeżeń dotyczących realizacji umowy o dofinansowanie, dokonywanie płatności na rzecz beneficjenta. Instytucja Zarządzająca pełni jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Instytucji Zarządzającej znajduje się w   dokumencie zatwierdzonym przez Komisję Europejską (pdf) 415.0 KB.

Instytucja Krajowa

Rolę Instytucji Krajowej w programie pełni Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej. Do zadań Instytucji Krajowej należą między innymi: zapewnienie krajowego dofinansowania z budżetu państwa Republiki Słowackiej (zgodnie z przepisami prawa słowackiego), potwierdzenie, na wniosek Instytucji Zarządzającej, kwalifikowalności partnerów na podstawie prawa krajowego, kontrola pierwszego stopnia po stronie słowackiej (kontrola projektów oraz kontrola wydatków z pomocy technicznej dla słowackich punktów kontaktowych i Grupy Audytorów).

Instytucja Audytowa

Organem pełniącym rolę Instytucji Audytowej (IA) jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS) w Ministerstwie Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Instytucja Audytowa będzie wspierana przez Grupę Audytorów składającą się z przedstawicieli każdego z uczestniczących państw. Instytucja Audytowa jest odpowiedzialna za wykonywanie audytów wydatkowania środków unijnych.

Kontrola

Przed wysłaniem wniosku o płatność dla projektu przez partnera wiodącego do WST, wydatki poniesione w projekcie przez poszczególnych partnerów (w tym partnera wiodącego) są weryfikowane oraz potwierdzane przez niezależnych krajowych kontrolerów wyznaczonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia EWT. Zadaniem kontrolerów jest potwierdzanie dostarczenia produktów i usług, kwalifikowalności zadeklarowanych wydatków oraz ich zgodności z zasadami programu, prawa unijnego i prawa krajowego, a także potwierdzanie prawidłowej, zgodnej z założeniami z wniosku o dofinansowanie, realizacji projektu.

Zarówno w Polsce, jak i na Słowacji funkcjonuje scentralizowany system kontroli, tj. zostały wyznaczone publiczne organy lub instytucje szczebla centralnego, którym powierzono wykonywanie zadań kontrolnych.

W Polsce funkcje kontrolerów pełnią: Wojewoda Małopolski, Wojewoda Podkarpacki oraz Wojewoda Śląski. Kontroler co do zasady przeprowadza kontrolę tych partnerów, którzy mają swoją siedzibę na terenie województwa właściwego dla Wojewody pełniącego funkcję kontrolera.

Na Słowacji funkcję kontrolera pełni Departament Programów Współpracy Transgranicznej Ministerstwa Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej. 

Skontaktuj się z właściwym kontrolerem

Komitet Monitorujący

Do głównych zadań Komitetu Monitorującego należą między innymi: zatwierdzanie dokumentów programowych oraz kryteriów wyboru projektów, wybór projektów do dofinansowania, rozpatrywanie skarg dotyczących wyboru projektów, monitorowanie postępu wdrażania Programu i jego osi priorytetowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z realizacji Programu. Więcej informacji na temat Komitetu Monitorującego znajduje się w zakładce Komitet Monitorujący.

Wspólny Sekretariat Techniczny

Wspólny Sekretariat Techniczny wspomaga Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący w wykonywaniu ich funkcji. Dostarcza również potencjalnym beneficjentom informacji o możliwościach finansowania w ramach programu oraz wspiera beneficjentów we wdrażaniu projektów.  Jeśli chcesz się skontaktować ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym dane teleadresowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

 

Regionalne Punkty Kontaktowe

Regionalne Punkty Kontaktowe mają za zadanie informowanie potencjalnych wnioskodawców o Programie i przeprowadzanie konsultacji dla wnioskodawców, jak również współpracują w ramach wdrażania Strategii Komunikacji Programu. Regionalne Punkty Kontaktowe umiejscowione są w Urzędach Marszałkowskich województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego - po stronie polskiej oraz w Wyższych Jednostkach Terytorialnych Preszów i Żylina po stronie słowackiej. Dane teleadresowe do Regionalnych Punktów Kontaktowych znajdują się w zakładce Znajdź punkt informacyjny.

Euroregiony i Wyższe Jednostki Terytorialne

Euroregiony działające na polsko-słowackim pograniczu tj. Euroregion Beskidy, Euroregion Karpacki, oraz Euroregion Tatry a po stronie słowackiej Wyższe Jednostki Terytorialne w Žilinie i Prešovie odpowiadają za za wdrażanie mikroprojektów, realizując Projekty Parasolowe. Dane teleadresowe Partnerów Projektów Parasolowych znajdziesz w zakładce Znajdź punkt informacyjny.