Identyfikacja interesariuszy projektu to jeden z najważniejszych kroków przy opracowaniu koncepcji projektu. Są to osoby, formalne i nieformalne grupy oraz instytucje, które mogą być potencjalnymi odbiorcami produktów lub mogą być zainteresowane tematyką projektu oraz jego efektami. Aktywne zaangażowanie zainteresowanych stron w proces przygotowania projektu, ich współudział i wpływ na dotyczące ich (bezpośrednio lub pośrednio) działania to partycypacja.

W zakładce umieściliśmy materiały pomocne dla potencjalnych wnioskodawców programu Interreg 2021-2027 przy planowaniu partycypacji w projektach.