Polityka Prywatności

Administrator Danych Osobowych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających niniejszy serwis.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) informujemy:

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w niniejszym serwisie jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, email: IOD@mfipr.gov.pl. 
 2. Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, przetwarza dane osobowe zamieszczone w niniejszym serwisie. Tel. +48 22 378 31 00, e-mail: iod@cpe.gov.pl, http://www.cpe.gov.pl.
 3. W przypadku naruszeń bezpieczeństwa informacji należy wysłać zgłoszenie na adres email: asi@cpe.gov.pl oraz kontakt@plsk.eu.
 4. Celem zbierania/przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków Administratora Danych Osobowych w zakresie realizacji Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w tym w szczególności: składanie i ocena wniosków o dofinansowanie, potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość́, raportowanie oraz działania informacyjno-promocyjne, w tym zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie w ramach Programu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 6. Kategoriami odbiorców danych są: Instytucje Pośredniczące we wdrażaniu Programu na lata 2014-2020, eksperci oceniający projekty, podmioty świadczące usługę IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, przedstawiciele podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia kontroli lub audytów w ramach Programu, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi, podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji lub inne podmioty świadczące usługi na rzecz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz Centrum Projektów Europejskich.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Programu bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.
 9. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić́ usunięcia danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 11. Każda osoba, której dane dotyczą̨ ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Administrator nie zamierza przekazywać́ danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 13. Po weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek następuje eksport danych, o których mowa w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, z Generatora do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wykorzystywanie danych

W serwisie (np.: www.plsk.eu) wykorzystywane są tzw. ciasteczka (z ang. Cookies) oraz dane osobowe, które przechowywane mogą być w dziennikach logów systemowych. Przetwarzanie tak zgromadzonych danych odbywa się za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem, w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać dane osobowe w celach: zapewnienia właściwej obsługi użytkowników serwisu, dowodowych, statystycznych oraz określonych w części „Logowanie do serwisu” i komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.

Gromadzenie danych

W serwisie przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania HTTP,
 • czas wysłania odpowiedzi HTTP,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Wspólnych Sekretariatów z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie „Logowanie do serwisu”. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Mechanizm Cookies w serwisie

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych użytkowników.
Dla niniejszego serwisu przechowujemy następujące pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w określonym odpowiednio czasie. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu.

Przechowuje wartość liczbową wykorzystywaną przez licznik odwiedzanych stron.
Nazwa Cookie Rodzaj Cel i zawartość
COOKIESACCEPT Sesyjne Wykorzystywany do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu.
COOKIE_SUPPORT Sesyjne Zawiera informację czy przeglądarka użytkownika wspiera obsługę plików Cookies.
JSESSIONID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do zachowania spójności wypełnianego wniosku.
LFR_SESSION_STATE Sesyjne Wykorzystywany do zarządzania sesją. Zawiera dokładną datę nawiązania połączenia i utworzenia sesji.
U_GUEST Sesyjne Wykorzystywany do statystyk. Przechowuje unikatowy numer, na podstawie którego można stwierdzić, czy użytkownik odwiedzał już serwis.

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Bieżąca polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu.

Logowanie do serwisu

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja użytkowników w serwisie. Dane osobowe wykorzystane podczas logowania są przetwarzane w celu, dla którego został przygotowany serwis oraz do archiwizacji.
W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi rejestracji w serwisie, odnotowywane są następujące dane osobowe:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres email,
 • data urodzenia.

Dodatkowo dla każdej osoby zarejestrowanej w serwisie, rejestrowane jest hasło dostępu.
W odniesieniu do osób lub podmiotów, którym wysyłane są wiadomości na wskazane skrzynki mailowe odnotowywane są informacje o adresach IP komputerów oraz dacie i czasie odczytywania wiadomości. Odbiorca informacji otrzymuje na skrzynkę pocztową informację awizo o adresowanej do niego wiadomości, do której dostęp może uzyskać po kliknięciu zaznaczonego w informacji awizo odnośnika. Kliknięcie podanego odnośnika kieruje odbiorcę na stronę serwisu, z którego odbiorca odczytuje przeznaczoną dla niego wiadomość. Jednocześnie w logach serwera odnotowywane są: numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz data i godzina wykonania tej operacji oraz powiadomienie, że informacja została odczytana.
Informacje zawarte w logach, rejestrujących informacje o odczytaniu wysłanych wiadomości, wykorzystywane są w celu stwierdzenia, że wysłana do adresata informacja została poprawnie dostarczona i w konsekwencji odnotowywana jest w serwisie.

Zgoda użytkownika serwisu

Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do informacji przechowywanej na jego urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie itp.) lub przechowywanie plików Cookies pochodzących z bieżącej strony w jego urządzeniu końcowym, za pomocą ustawień zainstalowanego przez niego oprogramowania.
UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron WWW mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.
Poniżej znajdą Państwo w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące wykorzystywania plików Cookies w popularnych przeglądarkach internetowych.

Internet Explorer

Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.
W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje internetowe> Prywatność > przycisk: Zaawansowane > wybrać odpowiednie ustawienia.

Mozilla Firefox

Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.
W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje > Prywatność > wybrać odpowiednie ustawienia.

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu) następnie Ustawienia Google Chrome i pozycję: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > w sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk „Ustawienia treści” > wybrać odpowiednie ustawienia.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Słowniczek

Czas nadejścia zapytania HTTP – określa czas uzyskania przez serwer www żądania użytkownika o podanie informacji np.: żądaną stronę www.
Czas odpowiedzi strony HTTP – określa czas, w którym serwer www udzielił odpowiedzi na żądanie użytkownika.
Protokół HTTP – (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web).
Protokół SSL – protokół, służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.
URL (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w Internecie.
Nawigacja w serwisie – przemieszczanie, przechodzenie użytkownika pomiędzy poszczególnymi stronami internetowymi w danym serwisie www.
Sesja – to w informatyce obiekt, zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem. Cechą charakterystyczną sesji jest to, że przypisane do niej dane mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny (w przeciwieństwie np. do preferencji przypisywanych do konta klienta). Dane o sesji przechowywane są w plikach Cookie lub w adresie URL.
Sesyjny plik Cookie – jest tworzony i występuje w określonym czasie, tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki ze stroną serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.
Automatyczny skrypt – jest to kod programu, który automatycznie przegląda i pobiera informacje np. ze stron internetowych.