Wnioski projektowe złożone w ramach naborów w programie Interreg Polska-Słowacja podlegają następującym etapom oceny:

Ocena formalna i kwalifikowalności projektu składa się z oceny wstępnej oraz oceny pogłębionej.

Ocena wstępna wniosku o dofinansowanie obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia kryteria wstępne. Spełnienie wszystkich kryteriów wstępnych warunkuje poddanie wniosku ocenie pogłębionej. Projekty nie spełniające kryteriów wstępnych zostaną odrzucone i nie zostaną przekazane do oceny pogłębionej.

Kolejnym etapem oceny jest ocena pogłębiona, która polega na sprawdzeniu m.in. kwalifikowalności projektu jako projektu transgranicznego, kwalifikowalności partnerów projektu i zadań merytorycznych, poprawności przyjętych wskaźników, poprawności kalkulacji i kwalifikowalności wydatków oraz pomocy publicznej (jeśli dotyczy).

Ocenie technicznej podlega każdy projekt oceniony pozytywnie na etapie oceny formalnej. Obejmuje ona ocenę finansową projektu, ocenę dokumentacji technicznej w przypadku projektów infrastrukturalnych i projektów z zakresu technologii informacyjnych (IT) oraz ocenę wpływu projektu na środowisko.

Ocena merytoryczna projektu składa się z dwóch części, tj. oceny strategicznej i oceny operacyjnej.

Ocena strategiczna polega na ocenie adekwatności projektu do przyjętych założeń jego realizacji oraz zakresu i potencjału partnerstwa, zgodności projektu z priorytetami i celami programu. Oceniany jest również wpływ produktów projektu na osiągnięcie rezultatów programu, a także weryfikowany jest przedstawiony przez partnerów charakter transgraniczny projektu. Ponadto badana jest zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, narodowymi i regionalnymi oraz dokumentami strategicznymi na poziomie UE.

Ocena operacyjna projektu polega na ocenie takich cech jak zdolności administracyjne i finansowe partnerów, jasność, przejrzystość i efektywność zarządzania projektem, zasady funkcjonowania partnerstwa oraz jego trwałość; pod uwagę brana jest także realność budżetu, w tym zakładane wydatki w odniesieniu do planowanych zadań oraz logika projektu, a także gotowość projektu do realizacji.

Więcej informacji znajduje się w Podręczniku Beneficjenta, w załączniku Szczegółowe kryteria oceny projektów oraz w Regulaminie pracy ekspertów oceniających projekty.