Wnioski projektowe złożone w ramach naborów w programie Interreg Polska-Słowacja podlegają następującym etapom oceny:

Ocena formalna

Jej celem jest wybranie projektów, które zostały złożone we właściwy sposób i są zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. Zakres oceny formalnej obejmuje:

1. Zgodność wniosku z treścią ogłoszenia
2. Kryterium współpracy
3. Lokalizacja zadań w projekcie
4. Kwalifikowalność
5. Zasada braku podwójnego finansowania
6. Montaż finansowy
7. Test pomocy publicznej
8. Spójność i poprawność

Pozytywny wynik oceny formalnej otrzymują projekty, które spełnią wszystkie kryteria oceny formalnej. Projekty podlegają również rozpatrzeniu pod kątem wystąpienia ryzyka pomocy publicznej. Wynik testu pomocy publicznej nie ma jednak wpływu na pozytywny lub negatywny wynik oceny formalnej. Jego celem jest jedynie określenie, które projekty będą podlegać ocenie właściwego w tym zakresie eksperta podczas oceny technicznej. Jednostką przeprowadzającą ocenę formalną jest Wspólny Sekretariat Techniczny

Ocena strategiczna

Ocenie strategicznej podlegają projekty, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej. Celem tego etapu oceny jest stwierdzenie, które projekty spełniają dwa niezbędne warunki projektów transgranicznych, tj.: efekt transgraniczny projektu i jakość partnerstwa. Aby przejść do kolejnego etapu oceny projekt na poziomie oceny strategicznej musi otrzymać minimalną ilość 26 punktów. Ocena strategiczna prowadzone jest również przez Wspólny Sekretariat Techniczny

Ocena techniczna

W skład oceny technicznej wchodzą następujące zagadnienia:

1. Ocena finansowa
2. Ocena dokumentacji technicznej
3. Ocena wpływu na środowisko
4. E-narzędzia
5. Ocena pomocy publicznej

Ocena techniczna ma zapewnić, że wszystkie prawidłowe pod względem formalnym i istotne pod względem strategicznym projekty są przygotowane do realizacji również od strony technicznej. W jej ramach przeprowadzana jest ocena finansowa oraz ocena wpływu projektu na środowisko i tym ocenom podlegają wszystkie projekty bez wyjątku. Ponadto, w zależności od typu projektu i jego zakresu rzeczowego (inwestycyjny/nieinwestycyjny, z planowanym e-narzędziem, z pozytywnym testem pomocy publicznej itp.) oceniane są: dokumentacja techniczna projektu, e-narzędzia, intensywność pomocy publicznej. Ocena techniczna prowadzona jest przez ekspertów zewnętrznych.

Ocena jakościowa

Ostatnim etapem oceny jest OCENA JAKOŚCIOWA. Jej celem jest ocena projektu pod względem adekwatności budżetu, planowanych zadań, celów i trwałości jego rezultatów. Ocena jakościowa ma charakter punktowy. Aby projekt został rekomendowany do zatwierdzenia musi uzyskać na tym etapie oceny minimum kwalifikujące, tj. co najmniej 49 punktów.

Zakres oceny jakościowej obejmuje następujące zagadnienia:

1. Logika projektu
2. Wkład projektu w realizację celów szczegółowych oraz zakładanych rezultatów Programu
3. Trwałość efektów projektu oraz partnerstwa
4. Budżet projektu
5. Szerszy kontekst projektu

 Ocena jakościowa prowadzona jest również przez ekspertów zewnętrznych.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu oceny projektów znajdują się w Podręczniku Beneficjenta w rozdziale 5.4. Proces oceny i wyboru projektów oraz w regulaminie pracy ekspertów oceniających projekty.

obrazek