Wnioski o dofinansowanie, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i ocenę merytoryczną zatwierdza Komitet Monitorujący  programu, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich regionów obszaru wsparcia programu po polskiej i słowackiej stronie. Wspólny Sekretariat Techniczny informuje partnera wiodącego o decyzji dotyczącej współfinansowania projektu. Następnie przedstawia do podpisania projekt umowy o dofinansowanie. Projekt umowy o dofinansowanie można znaleźć w zakładce Zapoznaj się z dokumentami. Umowa określa warunki współfinansowania danego projektu. Jej stronami są Instytucja Zarządzająca oraz partner wiodący. Obowiązki partnera wiodącego, wynikające z umowy o dofinansowanie, to m.in:

  • przygotowanie i podpisanie porozumienia z partnerami, wzór umowy partnerskiej można znaleźć w zakładce Zapoznaj się z dokumentami,
  • koordynacja projektu – zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji rzeczowej i finansowej całego projektu,
  • niezwłoczne przekazanie dofinansowania należnego poszczególnym partnerom projektu,
  • zapewnienie, aby wszystkie wydatki przedstawione przez beneficjentów były sprawdzone przez kontrolerów,
  • zapewnienie, aby wydatki przedstawiane przez beneficjentów zostały poniesione na wdrażanie projektu.

 Oświadczenie o współfinansowaniu (doc) 94.0 KB