15.12.2020 Komitet Monitorujący podjął decyzję (19/2020) w sprawie zatwierdzenia rozwiązania systemowego w zakresie wykorzystania środków w 1. osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza". 

 

Rozwiązanie pozwala na wykorzystanie oszczędności własnych i/lub innego partnera tego samego projektu na pokrycie różnić przetargowych w ramach danego projektu. 

Rozwiązanie to przyczynia się do ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 (zmniejszenie zdolności finansowych beneficjentów, wzrost cen rynkowych), a także do pełniejszego wykorzystania dostępnej alokacji.

Procedura dla projektów w załączeniu.