Aké informácie musia byť uvedené na informačných tabuliach?

Informačné tabule sa vyžadujú v prípade projektov z oblasti infraštruktúry, ktoré získali verejnú podporu vo výške viac ako 500 tis. EUR. Minimálne rozmery informačnej tabule sú 90 x 70 cm. Tabuľa musí obsahovať:

  • integrovaný logotyp programu obsahujúci názov fondu, z ktorého je financovaný projekt, t. j. Európsky fond regionálneho rozvoja;
  • hlavný cieľ investície (napr. modernizácia historického objektu, vybudovanie cyklotrasy a pod.);
  • názov projektu,
  • názov
  • vedúceho partnera a partnerov projektu;

Informácie na tabuli musia byť uvedené pomocou typu písma Ubuntu, príp. Calibri. Nesmie sa používať kurzíva, podčiarknuté písmo ani efekty písma. Integrovaný logotyp programu a všetky informácie musia zaberať minimálne 25 % plochy tabule. V prípade, ak informačná tabuľa spĺňa všetky požiadavky stanovené pre pamätnú tabuľu, je možné ponechať informačnú tabuľu ako pamätnú.

Podrobnosti možno nájsť v prílohe príručky.