Aké informácie musia byť uvedené na pamätných tabuliach?

Najneskôr tri mesiace od finančného ukončenia projektu je prijímateľ povinný trvalo umiestniť pamätnú tabuľu. V prípade lineárnych projektov (napr. cesty, chodníky, cyklotrasy a pod.) sú minimálne rozmery pamätnej tabule 90 x 70 cm, v prípade ostatných projektov postačí formát A3. Tabuľa musí byť umiestnená na dobre viditeľnom mieste.

Pamätné tabule sú povinné pre všetky projekty:

  • ktorých celková verejná podpora presahuje 500 tis. EUR;
  • ktoré sa týkajú nákupu fixného majetku alebo financovania aktivít v oblasti infraštruktúry alebo stavebných prác.

Rozsah informácií umiestňovaných na pamätných tabuliach je rovnaký, ako v prípade informačných tabúľ:

  • integrovaný logotyp programu obsahujúci názov fondu, z ktorého je financovaný projekt, t. j. Európsky fond regionálneho rozvoja;
  • hlavný cieľ investície (napr. modernizácia historického objektu, vybudovanie cyklotrasy a pod.);
  • názov projektu, názov vedúceho partnera a partnerov projektu;

Informácie musia zaberať minimálne 25 % plochy tabule. Dobre navrhnutá informačná tabuľa sa potom môže použiť ako pamätná tabuľa.