Aký je správny postup zavedenia zmien v projekte?

  • Zmena vyžadujúca rozhodnutie VP môže byť dvakrát ročne predkladaná každým partnerom projektu. Žiadosť schválená VP sa posiela prostredníctvom systému SL2014 na vedomie STS, ktorý následne overuje správnosť žiadosti. Keď STS potvrdí správnosť zmeny schválenej VP, STS sprístupňuje v generátore na aktualizáciu žiadosť o FP. Po vykonaní zmien v generátore, aktuálna a VP-om podpísaná žiadosť o FP je zaslaná na STS. Na základe novej žiadosti o FP nanesie STS zmeny aj v systéme SL2014 a pripraví register zmien, ktorý je zasielaný RO, kontrolórom a VP.
  • Zmeny projektu, ktoré si vyžadujú rozhodnutie STS, sa môžu predkladať najviac dvakrát ročne (spolu pre každý typ zmeny bez ohľadu na jej rozsah). Žiadosť zasiela VP prostredníctvom systému SL2014 na STS, ktorý overuje správnosť žiadosti. Po rozhodnutí STS je v generátore sprístupnená žiadosť o FP na aktualizáciu. Po vykonaní zmien v generátore, aktuálna a VP-om podpísaná žiadosť o FP je zaslaná na STS. V prípade potreby na jeho základe STS pripraví dodatok k zmluve o FP. Každopádne STS tieto zmeny nanáša v systéme SL2014 a pripravuje register zmien, ktorý je zasielaný RO, kontrolórom a VP.

Celý postup na zavádzanie zmien v projekte je podrobne opísaný v Príručke pre prijímateľa.