Čo je strednodobá prehľad realizácie projektu? Kto ju organizuje?

Strednodobá prehľad realizácie projektu slúži, o. i. na identifikáciu rizík, prediskutovanie problémov, ktoré sa objavili počas realizácie projektu, a ako vyzerá napredovanie v jeho realizácii.

Prehľad by mala mať formu stretnutia zástupcov všetkých partnerov projektu a mala by sa uskutočniť v polovici obdobia realizácie projektu.

Na prehľade by sa mali zúčastniť zástupcovia STS a kontrolórov.

Informácia o organizovanom stretnutí sa zasiela STS a kontrolórom najneskôr mesiac pred stretnutím.

Po stretnutí ma vedúci partner povinnosť doručiť STS protokol zo stretnutia obsahujúci hlavné výstupy.