Existujú nejaké finančné limity na hodinové mzdy členov projektového tímu?

Nemáme žiadne takéto limity pre personálne výdavky. Pri opise výdavku je potrebné uviesť akým spôsobom ste došli k hodnote naplánovanej  jednotkovej cene výdavku a ten musí byť v súlade so zásadou efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov.