Finančnú analýzu musí aj tak predkladať každý partner, ktorý realizuje investície (stavebné práce a dodávky). Je možné, aby partner pokryl prípravné náklady na tvorbu fin. analýzy pre partnera? Boli by takéto náklady oprávnené ako prípravné?

Nie je možné, aby partner pokryl prípravné výdavky za svojho partnera projektu, viď. kap. 4.2.4 Výdavky na externých expertov a externé služby v Príručke pre prijímateľov, kde je medzi neoprávnenými výdavkami uvedené „výdavky na základe zmlúv na vykonávanie úloh medzi partnermi projektu ako aj ich pracovníkmi za účelom realizácie úloh projektu.