Informácia o predĺžení obdobia platnosti národného programu pomoci pre finančný výhľad 2014-2020 a zmene jeho čísla

Informácia o predĺžení obdobia platnosti národného programu pomoci [1] pre finančný výhľad 2014-2020 a zmene jeho čísla

Informujeme, že v súvislosti s predĺžením obdobia platnosti nariadení EK (EÚ) č. 651/2014 a 1407/2013[2] bolo predĺžené, do 30. júna 2024, obdobie platnosti národného programu pomoci pre finančný výhľad EÚ 2014-2020. Znamená to, že do konca predĺženého obdobia platnosti programu pomoci bude naďalej možné poskytovať štátnu pomoc alebo pomoc de minimis v projektoch financovaných z finančných prostriedkov OP Interreg VA Poľsko – Slovensko 2014-2020. Pomoc sa môže poskytovať na účely uvedené v národnom programe pomoci. V súvislosti s predĺžením obdobia platnosti národného programu pomoci sa zmenilo jeho číslo.

Zmenené číslo programu pomoci je: SA. 58572(2020/X). Toto číslo je potrebné používať od 1. júla 2021.

Zmena čísla programu pomoci neznamená potrebu uzatvárať dodatky k už uzatvoreným zmluvám so štátnou pomocou. Nové číslo programu pomoci je potrebné zohľadňovať od 1. júla 2021 v:

  • zmluvách so štátnou pomocou (zmluvy: o poskytnutí finančného príspevku pre projekt, partnerské zmluvy, zmluvy uzatvárané partnermi projektu s konečnými príjemcami pomoci), ktoré sa budú podpisovať po dátume 30. júna 2021,
  • dodatkoch k zmluvám so štátnou pomocou, ktoré sa budú uzatvárať po dátume 30. júna 2021,
  • správach o poskytnutej pomoci, ktoré budú vypracované po dátume 3. júna 2021, bez ohľadu na to, či sa týkajú zmlúv uzatvorených pred alebo po tomto dátume.

Povinnosť uvádzať číslo programu pomoci sa netýka vykazovania poskytnutej pomoci de minimis, pri ktorej sa číslo programu pomoci neuvádza.

Vzory zmlúv a formulárov správ s novým číslom programu pomoci sú k dispozícii na stránke programu v záložke Zoznám sa s dokumentmi. 

[1] Národný program pomoci: Nariadenie ministra infraštruktúry a rozvoja z 20. októbra 2015 o poskytovaní pomoci de minimis a štátnej pomoci v rámci programov Európskej územnej spolupráce na roky 2014-2020 (Z. z. z roku 2015, čiastka 1760), zmenené nariadením ministra investícií a rozvoja z 2. augusta 2018 (Z. z. z roku 2018, čiastka 1589). Konsolidované znenie nariadenia je uverejnené v Z. z. z roku 2019, čiastka 838.

[2] Právny základ predĺženia obdobia platnosti národného programu pomoci: Nariadenie EK (EÚ) 2020/972 z 2. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1407/2013, pokiaľ ide o predĺženie jeho platnosti, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014, pokiaľ ide o predĺženie jeho platnosti a príslušné úpravy.