Informácia o verejnom prerokovaní na Slovensku

Informácia o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027“.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) v súlade s § 17 v spojení s § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027“ a strategického dokumentu sa uskutoční dňa 12.08. 2021 o 13:00 v zasadacej miestnosti na 1. posch., v budove MIRRI SR, Račianska 153/A, Bratislava.

Za účelom získania  predbežných informácií o počte osôb, s cieľom pripraviť opatrenia podľa § 65g ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., z dôvodu mimoriadnej situácie s COVID-19 je vhodné účasť na verejnom prerokovaní vopred ohlásiť e-mailom na konzultacie.sea@mirri.gov.sk, v termíne do 10.08.2021.