IV. Zasadnutie monitorovacieho výboru

V dňoch 28. – 29. septembra 2016 sa w Rzeszove v Poľsku uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho Výboru Programu Interreg Poľsko – Slovensko.  Protokol z III zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu. (pdf) 169.0 KB MV prijal počas zasadnutia nasledujúce rozhodnutia:

 • Schválenie 4 vlajkových projektov na poskytnutie finančného príspevku (celková výška finančného príspevku: 13 018 884,54 eur EFRR) spolu s odporúčaniami, ktoré predložili experti:
 • projekt č. PLSK.03.01.00-00-0017/16 – Vzdelávanie bez hraníc
 • projekt č. PLSK.01.01.00-12-0015/16 – Ozdravovne poľsko-slovenského pohraničia ako oblasť realizácie zdravotnej turistiky známa v európskom meradle – 1. etapa – Vybudovanie cyklistického okruhu, ktorý spája kúpeľné obce Doliny Popradu
 • projekt č. PLSK.01.01.00-SK-0016/16 Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)
 • projekt č. PLSK.01.01.00-12-0019/16 Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa
 • Schválenie projektov cestnej infraštruktúry určených na poskytnutie finančného príspevku.

- rozhodnutie o schválení zvýšenia alokácie na výzvu o 3 556 132 eur

- rozhodnutie o schválení projektov spolu s odporúčaniami (7 rozhodnutí); celková hodnota projektov schválených na poskytnutie finančného príspevku predstavuje 33 316 132 eur:

 • projekt č. PLSK.02.01.00-SK-0011/16 Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina – Medzilaborce – Krosno
 • projekt č. PLSK.02.01.00-SK-0008/16 Modernizácia cestného spojenia Prešov – Bardejov – Gorlice
 • projekt č. PLSK.02.01.00-SK-0009/16 Modernizácia cestnej komunikačnej infraštruktúry Snina – Medzilaborce – Krosno
 • projekt č. PLSK.02.01.00-SK-0013/16 Výstavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka – Čierne – Skalité, 2. etapa
 • projekt č. PLSK.02.01.00-SK-0014/16 Zlepšenie prístupu k infraštruktúre TEN-T obcami Rajcza a Oščadnica
 • projekt č. PLSK.02.01.00-SK-0007/16 Zlepšenie prístupu k sieti TEN-T prostredníctvom modernizácie ciest v oblasti Podhalia a okresu Tvrdošín
 • projekt č. PLSK.02.01.00-SK-0012/16 Zlepšenie cestnej a mostovej infraštruktúry spájajúcej okresy Námestovo a Żywiec so sieťou TEN-T a posilnenie cezhraničnej spolupráce
 • Schválenie spoločnej žiadosti technickej pomoci STS a RKB.
 • Schválenie dodatočných expertov a ich zaradenie do zoznamu expertov hodnotiacich projekty v rámci programu.
 • Schválenie zmien v Príručke pre prijímateľa a prílohe č. 14.

V rozhodnutí je zohľadnená zmena znenia v časti 5.2.4.1. vzhľadom na možnosť jednorazového vyplnenia dokumentov a podpisov v žiadosti.

 • Schválenie zmien v rokovacom poriadku monitorovacieho výboru vrátane postupu na podávanie sťažností. Schválenie dodatočných členov Komisie pre sťažnosti.
 • Schválenie zmien v Ročnom pláne informačných a propagačných aktivít 2016.

Zmeny zahŕňajú: doplnenie vzhľadom na aktivity vykonávané partnermi strešných projektov; aktualizáciu výročného podujatia (zmena naplánovanej aktivity znamenajúca spoluúčasť STS na podujatí – konferencii, ktorú organizuje MÚPV (Maršalkovský úrad Podkarpatského vojvodstva) 17. októbra v Rešove); aktualizáciu aktivít realizovaných RBK (presunutie aprílových termínov vzhľadom na zmeny vykonané vo verejnom obstarávaní).