IX. zasadnutie pracovnej skupiny

Počas ďalšieho stretnutia pracovnej skupiny (16. septembra 2020) sme diskutovali o budúcnosti Fondu malých projektov.

 

Prediskutovali sme najdôležitejšie otázky spojené s realizáciou fondu v aktuálnom výhľade a podmienky jeho realizácie v období 2021-2027 (vo svetle návrhov nariadení). Vzhľadom na veľký záujem a pozitívne výsledky realizácie mikroprojektov v predchádzajúcich edíciách programu členovia PS nemali pochybnosti, čo sa týka ochoty pokračovať v tejto forme spolupráce.

Najdôležitejšie postuláty skupiny sa týkali zníženia administratívnej záťaže, zjednotenia projektovej dokumentácie pre celý fond, zapojenia EZÚS do riadenia FMP v novom výhľade.

Na presnej forme realizácie Fondu malých projektov budeme ďalej pracovať počas práce na príprave nového programu.