Je doba existencie organizácie žiadateľa nejakým spôsobom časovo ohraničená? (Napr. organizácia žiadateľa vznikla min. 3 mesiace pred vyhlásením výzvy)

Nie. Organizácie vznikajúce len pre účel realizácie projektu predstavujú určité riziko jeho realizácie, uskutočniteľnosti (kritéria hodnotenia – príloha č. 9 Príručky).