Je možné v rámci I. prioritnej osi získať finančný príspevok na modernizáciu kina, ktoré prevádzkuje dom kultúry? Kino sa nachádza v samostatnej budove (nie v budove domu kultúry).

Investičné aktivity musia viesť k vytvoreniu spoločných, cezhraničných produktov propagujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo a v rámci ich odôvodnenia musia byť jasným a zrozumiteľným spôsobom preukázané ich úžitkové funkcie, ako aj priame využitie na účel zachovania, propagácie, ochrany a rozvoja spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva. V súlade so všeobecnými pravidlami pre aktivity v oblasti infraštruktúry uvedenými v Príručke pre prijímateľa „Nie je možné financovať, okrem iného infraštruktúru, ktorej hlavným cieľom je vykonávanie hospodárskej alebo sociálno-vzdelávacej činnosti, napr. domov kultúry.“