Je potrebné používať mapy na vyznačenie priebehu trás/chodníkov a miest plánovanej infraštruktúry (napr. prístreškov), a pokiaľ áno, aké typy máp?

V prípade projektov obsahujúcich investičný prvok sa vyžaduje priloženie mapy s lokalizáciou projektu. Priloženú mapu môže samostatne vypracovať partner projektu. Príloha 9 Príručky pre prijímateľa „Podrobné kritéria hodnotenia projektov“ obsahuje informácie o tom, aké prvky týkajúce sa predložených príloh budú zohľadnené v rámci procesu hodnotenia projektu.