Je v prípade modernizácie úsekov ciest prípustná možnosť postaviť jednu tabuľu na začiatku modernizovaného úseku cesty a jednu tabuľu na konci posledného modernizovaného úseku tej istej cesty? Je nevyhnutné označiť tabuľami každý z modernizovaných menších úsekov?

Príručka Info Promo pre projekty realizované v rámci programu neobsahuje informáciu o povinnosti umiestniť tabuľu na začiatku a na konci každého z menších úsekov tvoriacich celú cestu. Ustanovenie sa týka celého vybudovaného/zmodernizovaného úseku cesty. Postačuje umiestnenie tabúľ v hraničných bodoch takej investície, a to najmä vtedy, ak sú vzdialenosti medzi modernizovanými „vnútornými“ úsekmi veľmi krátke (predovšetkým, ak vezmeme do úvahy čas prejazdu automobilom medzi týmito úsekmi). Ďalším argumentom v prospech neinštalovania tabúľ na začiatku a na konci každého z menších úsekov cesty je estetické (veľký počet tabúľ narušujúci priestorovú harmóniu) a ekologické hľadisko. Rovnaký prístup sa uplatňuje aj v prípade komunikačných a propagačných usmernení pre národné a regionálne programy (inštalácia aspoň dvoch tabúľ na začiatku a na konci cesty pri zachovaní zásad priestorovej harmónie a dodržaní zásady ochrany prírody).