Je v rámci programu Interreg PL-SK možné zrealizovať investíciu, v prípade ktorej by rozhodnutím umožňujúcim realizáciu projektu bolo „ohlásenie zámeru realizácie rekonštrukcie“? Bude vo fáze predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku postačovať dokument potvrdzujúci oznámenie obnovy? Bude vo fáze predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku postačovať zjednodušený technický popis a rozpočet?

V súlade so zoznamom príloh, ktoré sa týkajú úloh plánovaných v projekte pre projekty obsahujúce investičný prvok, uverejneným vo  výzve na predkladanie žiadostí, sa v prípade poľských partnerov vyžaduje, medzi iným:

- platné stavebné povolenie alebo

- platné povolenie na realizáciu investície do cestnej infraštruktúry alebo

- ohlásenie stavby spolu s oznámením stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu.

V prípade absencie uvedených platných dokumentov je potrebné predložiť kópie žiadostí o vydanie uvedených dokumentov, ktorá bola predložená príslušným inštitúciám..

V prípade, ak ešte nebola podaná žiadosť o vydanie vyššie spomenutých dokumentov, je potrebné predložiť informácie o tom, ktoré dokumenty sú pripravené, a tiež v akej etape prípravy sú ostatné chýbajúce dokumenty.

Prílohy k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku musia umožniť vykonanie hodnotenia projektu v súlade s prílohou 9 Príručky pre prijímateľa „Podrobné kritériá hodnotenia projektov“. Od priložených dokumentov, a taktiež okrem iného aj od ich rozsahu a aktuálnosti, bude závisieť pozitívny výsledok vo fáze technického hodnotenia. Podľa Príručky pre prijímateľa „Projekty by mali byť pripravené na realizáciu, t. j. mať potrebnú dokumentáciu a zákonom vyžadované povolenia na realizáciu predmetnej investície, predstavujúce prílohy k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Absencia príslušných dokumentov potvrdzujúcich pripravenosť projektu na realizáciu v etape podávania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku môže mať vplyv na výsledok hodnotenia projektu, keďže tieto prvky sú predmetom hodnotenia. Pokiaľ žiadateľ v žiadosti uvedie, že túto dokumentáciu pripravuje, v prípade výberu projektu na realizáciu musí byť táto predložená pred podpísaním zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, avšak najneskôr tri mesiace od rozhodnutia MV“.