Kedy najneskôr je možné plánovať aktivity?

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo dňa 17.12.2013 výdavky sú oprávnené na financovanie z ERDF od 1. januára roku 2014. Financovanie sa nevzťahuje na projekt, ktorý nebol fyzicky ukončený alebo úplne realizovaný pred podaním žiadosti o finančný príspevok v rámci Programu, bez ohľadu na to, že prijímateľ realizoval všetky platby. V prípade, že realizácia projektu sa začne pred podpísaním zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, najneskorším dátumom začatia projektu je deň po dňu podania žiadosti o finančný príspevok. Realizácia aktivít je do chvíle podpísania zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uskutočňovaná na vlastnú zodpovednosť prijímateľa. Výnimkou z tohto pravidla sú prípravné aktivity. Prípravné aktivity musia byť priamo a výrazne spojené s projektom spolufinancovaným s programových prostriedkov. Náklady na tieto aktivity by mali byť odôvodnené a mali by vzniknúť pred skutočným začatím realizácie prvej etapy projektu. Ako oprávnené sa môžu považovať náklady, ktoré boli vynaložené najskôr 1. januára 2014 a najneskôr do dňa podania žiadosti o finančný príspevok na STS. Výdavky spojené s prípravou projektu sú hradené za predpokladu, že projekt bude zazmluvnený ako aj za predpokladu, že tieto výdavky budú presne určené v žiadosti o finančný príspevok.