Môže sa na projekte zúčastniť partner so sídlom mimo oprávneného územia?

V súlade so znením Príručky pre prijímateľa „Vo všeobecnosti musia vedúci partner a partneri projektu pochádzať z oprávneného územia programu. Môžu však pochádzať aj z oblasti mimo tohto územia, ak je to odôvodnené z hľadiska cieľov projektu a ak je projekt realizovaný na oprávnenom území alebo v prospech oprávneného územia.“