Musí mať žiadateľ, ktorý je subjektom územnej samosprávy SR schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu?

Schválený program rozvoja a územno-plánovacia dokumentácia nie je nevyhnutnosťou predloženia projektu. V žiadosti je však potrebné opísať a zdôvodniť potrebu realizácie daného projektu a uvedené schválené dokumenty Vám k tomu môžu napomôcť. Taktiež môžu byť podmienkou získania stavebných a iných nevyhnutných povolení.