Musím informovať spoločný technický sekretariát o propagačných aktivitách?

V súlade so zmluvou:

  • Vedúci partner zabezpečí, že on a partneri projektu budú spoločnému technickému sekretariátu predkladať písomné informácie o výsledkoch projektu.
  • Vedúci partner predkladá riadiacemu orgánu, prostredníctvom spoločného technického sekretariátu, existujúcu audiovizuálnu dokumentáciu z realizácie projektu a poskytuje súhlas s využívaním tejto dokumentácie riadiacim orgánom alebo spoločným technickým sekretariátom.
  • Vedúci partner vyjadruje súhlas, aby riadiaci orgán a inštitúcie, ktoré RO uvedie, uverejňovali informácie uvedené v čl. 115 ods. 2 všeobecného nariadenia a audiovizuálnu dokumentáciu z realizácie projektu, v akejkoľvek forme a prostredníctvom akýchkoľvek médií.

Prosíme preto o zasielanie materiálov/informácií STS – tútorovi projektu aj expertovi pre otázky informovania a propagácie.