Odstúpenie od posudzovania vplyvov strategického dokumentu – Program cezhraničnej spolupráce Poľsko − Slovensko 2014 – 2020 na životné prostredie v súvislosti so zmenou programu

V súlade s čl. 48 poľského zákona o sprístupňovaní informácií týkajúcich sa životného prostredia a jeho ochrany, účasti verejnosti na ochrane životného prostredia Ministerstvo fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky, ktoré je Riadiacim orgánom programu, informuje, že v rámci postupu zmeny programu odstupuje od posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Rozhodnutie o odstúpení od posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo prerokované s poľským Riaditeľstvom ochrany životného prostredia a Hlavným hygienikom Poľskej republiky. Pričom oba uvedené orgány potvrdili možnosť odstúpenia od posudzovania vplyvu programu na životné prostredie. Stanoviská oboch orgánov a odôvodnenie odstúpenia od posudzovania vplyvov sa nachádzajú v prílohách k tomuto oznámeniu.

 Odôvodnenie odstúpenia od posudzovania vplyvov strategického dokumentu – Program cezhraničnej spolupráce Poľsko − Slovensko 2014 – 2020 na životné prostredie

 Stanovisko GROŽP

 Stanovisko HSI