Dokument

mapa TEN-T.jpg

jpg 4.88 MB

Priložená mapa uzlov dopravnej siete je len orientačná a neobsahuje všetky uzly siete. Skutočnosť, že daná obec bola uvedená ešte neznamená, že cesta nachádzajúca sa na danom území patrí medzi oprávnené aktivity v rámci uverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí. V súlade s ustanoveniami príručky: „Finančný príspevok budú môcť získať iba také projekty, ktoré umožnia napojenie sekundárnych a terciárnych uzlov do siete TEN-T a prispejú k posilneniu cezhraničnej spolupráce“. Uvádza sa tiež, že „podporované budú iba projekty týkajúce sa komunikačných ťahov, t. j. daný úsek cesty musí byť buď jedným úsekom, alebo v prípade projektu, ktorý sa skladá z niekoľkých úsekov ciest, musí medzi nimi existovať logické spojenie.“. Preukázaný cezhraničný charakter a preukázanie vytvorenia alebo zlepšenia prepojenia so sieťou TEN-T budú osobitne hodnotené počas hodnotenia oprávnenosti a počas vecného hodnotenia.

obrazek