Oznámenie o odpisoch predstavujúcich dvojité financovanie

Dokument

Oznámenie o odpisoch predstavujúcich dvojité financovanie

pdf 165 KB

Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 pripomína, že v súlade s čl. 65 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. a 1303/2013 nie je povolené dvojité financovanie výdavkov. Zákaz dvojitého financovania vyplýva aj z ustanovení Príručky pre prijímateľa programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

 

Riadiaci orgán informuje, že v súlade so stanoviskom služieb auditu dochádza k dvojitému financovaniu výdavkov aj v prípade nákupu fixného majetku a nehmotného majetku s využitím finančných prostriedkov EÚ, a následného započítania amortizačných odpisov z plnej hodnoty fixného majetku  a nehmotného majetku do daňovo odpočítateľných výdavkov bez zníženia hodnoty výdavku o získaný finančný príspevok.