Oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok - INŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

Spoločný sekretariát v mene Riadiaceho orgánu vyhlasuje výzvu v súťažnom režime na predkladanie žiadostí o príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027: priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia, špecifický cieľ 1. Posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán.
 1. Lehota na predkladanie žiadostí

Žiadosť môžete predložiť v lehote od 05.06.2023 do 29.09.2023 do 23:59

 1. Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosť spolu s povinnými prílohami môžete predložiť výlučne v elektronickej podobe v aplikácii WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/.

Technickú podporu týkajúcu sa aplikácie WOD2021 zabezpečujeme v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.

 1. Kto môže získať príspevok

Poľské inštitúcie a organizácie, ktoré môžu žiadať o príspevok, nájdete v prílohe č. 2.1. k Príručke programu. Slovenské inštitúcie a organizácie, ktoré môžu žiadať o príspevok, nájdete v prílohe č. 2.2. k Príručke programu.

 1. Programová oblasť

Programová oblasť zahŕňa:

 • v Poľsku – v Sliezskom vojvodstve: subregión Bielsko-Biała a okres Pszczyna v subregióne Tychy; v Malopoľskom vojvodstve: subregióny Osvienčim, Nowy Sącz, Nowy Targ a okres Myślenice v subregióne Krakov; v Podkarpatskom vojvodstve: subregióny Krosno a Przemyśl, okres Rzeszów – mesto a okres Rzeszów – okolie v subregióne Rzeszów,
 • na Slovensku – Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji.
 1. Aké projekty môžu získať príspevok

Príspevok môžu získať projekty zamerané na posilnenie spolupráce medzi inštitúciami alebo zvýšenie kompetencií ich zamestnancov prostredníctvom:

1. budovania inštitucionálnych kapacít verejných inštitúcií, napr. školenia zvyšujúce odborné kvalifikácie zamestnancov,

2. posilňovania spolupráce a kapacít inštitúcií ponúkajúcich služby v pohraničí, napr. výmena skúseností a dobrých praktík, stimulovanie a rozvíjanie cezhraničných hospodárskych prepojení,

3. cezhraničných analýz, stratégií a akčných plánov týkajúcich sa spoločných problémov a bariér vyskytujúcich sa v spolupráci verejných inštitúcií, organizácií a obyvateľov pohraničia, cezhraničných iniciatív, myšlienok, koncepcií, plánov slúžiacich uspokojovaniu potrieb a rozvoju pohraničia,

Podrobné informácie o oprávnených a neoprávnených aktivitách nájdete v kapitole 2.6. Príručky programu.

 1. Rozpočet výzvy

Suma prostriedkov určená na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy predstavuje 2 590 000 EUR.

 1. Miera spolufinancovania projektov

Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.

Maximálna intenzita štátnej pomoci je 80 % oprávnených výdavkov. V prípade projektov so štátnou pomocou, v ktorých existuje zákonná možnosť vrátenia DPH podľa vnútroštátnych právnych predpisov, predstavuje maximálna intenzita štátnej pomoci 80 % oprávnených výdavkov bez DPH. Podrobné informácie nájdete v kapitole 3.5. Príručky programu a v Sprievodcovi štátnou pomocou (príloha č. 6 k Príručke programu).

Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške:

 • 12 % oprávnených výdavkov každého partnera,
 • 20 % oprávnených výdavkov partnera, ktorý je zložkou štátnej správy.

Slovenskí prijímatelia, ktorí dostanú na realizáciu svojich projektových aktivít štátnu pomoc alebo pomoc de minimis z EFRR, nedostanú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 1. Hodnota spolufinancovania z EFRR

Minimálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 200 tis. EUR.

Maximálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 400 tis. EUR.

 1. Obdobie realizácie projektu

Maximálne obdobie realizácie projektu je 18 mesiacov.
Lehota na predloženie dokumentov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí príspevku: dva mesiace odo dňa nasledujúceho po dátume zaslania Spoločným sekretariátom oznámenia spolu s listom obsahujúcim rozhodnutie Monitorovacieho výboru o schválení projektu na spolufinancovanie.

 1. Kritériá a pravidlá výberu projektov

Kritériá hodnotenia projektov nájdete v prílohách 9.1., 9.2. a 9.3. k Príručke programu. Informácie o pravidlách hodnotenia a výberu projektov nájdete v kapitole 3.11. Príručky programu.

 1. Lehota na vyhodnotenie výzv

Predpokladanou lehotou vyhodnotenia výzvy je: I/II. štvrťrok 2024.

 1. Záväzné dokumenty týkajúce sa výzvy

Žiadosť o príspevok pre projekt pripravte v súlade s nasledujúcimi dokumentmi: