Plánujem vykonať zmeny v rozpočte strešného projektu. Kedy sa vyžaduje súhlas STS, kedy RO a kedy MV?

Na zmeny v rozpočte strešného projektu sa uplatňujú rovnaké ustanovenia, aké sa týkajú strešných projektov. Pravidlá ustanovené kapitole 6.3 Zmeny v projekte. Výnimky z týchto pravidiel sú ustanovené v kapitole 1.12. Zmeny počas realizácie strešných projektov v prílohe č. 14 „Príručky pre prijímateľa“.

Súhlas monitorovacieho výboru:

 • presuny finančných prostriedkov medzi partnermi projektu
 • presuny medzi vecnou úlohou a 3 zvyšnými úlohami spojenými s riadením strešného projektu

Súhlas výboru pre mikroprojekty v prípade vlastných mikroprojektov (pod podmienkou absencie nesúhlasu zo strany RO/NO):

 • rozhodnutie o predĺžení realizácie mikroprojektu
 • zmeny presahujúce 20 % hodnoty rozpočtových kategórií
 • nefinančné zmeny v rozpočte mikroprojektu pozostávajúce z: úpravy opisov jednotlivých rozpočtových položiek a zahrnutia nových rozpočtových položiek sa môžu vykonať v opodstatnených prípadoch

Súhlas STS:

 • presun finančných prostriedkov medzi kategóriami výdavkov jedného partnera projektu v rámci tej istej úlohy (Riadenie SP alebo Propagácia a informačné aktivity SP) presahujúci 30 % výdavkov rozpočtovej kategórie v danej úlohe,
 • presun finančných prostriedkov medzi kategóriami výdavkov jedného partnera projektu v rámci tej istej úlohy (Riadenie SP alebo Propagácia a informačné aktivity SP) v hodnote menej ako 30 % výdavkov rozpočtovej kategórie v danej úlohe, pokiaľ by zmena bola spojená so zmenou opisu daného výdavku alebo zmenou počtu jednotiek danej kategórie,
 • všetky ostatné zmeny vyžadujú konzultáciu s tútorom strešných projektov, s ktorým sa spoločne definuje proces vykonávania zmien. 

Súhlas RO:

 • predĺženie obdobia realizácie SP vyžaduje uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnutí finančného príspevku 
 • zmeny týkajúce sa zníženia/zmeny ukazovateľov v projekte

V súvislosti s výskytom situácie pandémie boli implementované mimoriadne postupy na zjednodušenie vykonávania zmien v projektoch:

 • „Oznam pre prijímateľov, ktorí realizujú projekty v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Poľsko – Slovensko 2014-2020, v súvislosti s pandémiou COVID-19 z dňa 02.04.2020.
 • Zákon z 03.04.2020 o podrobných riešeniach na podporu realizácie operačných programov v súvislosti s výskytom COVID-19 v roku 2020.