Počas vykonávania stavebných prác sa ukázalo, že je nevyhnutná zmena technickej dokumentácie. Čo máme v takom prípade urobiť?

Zmeny v technickej dokumentácii po podpísaní zmluvy s dodávateľom investície spadajú do právomoci kontrolóra. Partneri projektu spolu s čiastkovou žiadosťou o platbu prikladajú dokumenty potvrdzujúce nevyhnutnosť vykonania zmeny technickej dokumentácie, odhadov nákladov, príp. technológie realizácie investície, potvrdené oprávnenými osobami (napr. inšpektor stavebného dohľadu, projektant a – pokiaľ je to nevyhnutné, tretích inštitúcií – úradov zodpovedných za vydanie stavebného povolenia, pamiatkového úradu, príp. inštitúcií zodpovedných za vydávanie povolení v oblasti ochrany prírody a pod.).