Pôjde v prípade, ak bude projekt predkladať mimovládna organizácia, ktorá nevykonáva hospodársku činnosť a projekt nebude vytvárať príjmy, o štátnu pomoc?

V zmysle predpisov EÚ týkajúcich sa štátnej pomoci je podnikom každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, bez ohľadu na jeho právne postavenie a spôsob financovania. V súvislosti s uvedeným nie je pri určovaní toho, či ide o štátnu pomoc, podstatné, či partner projektu pochádza zo súkromného alebo verejného sektora, alebo či cieľom jeho činnosť je alebo nie je vytváranie príjmov. Podnikateľom teda môže byť tak nezisková organizácia, odvetvové združenie výrobcov, ako aj jednotka územnej samosprávy. Dôležité je, či činnosti, ktoré partner realizuje v rámci projektu, vykazujú znaky hospodárskej činnosti. Štátna pomoc znamená podporu poskytovanú podniku, pokiaľ sú splnené všetky podmienky uvedené v Príručke. Viac na túto tému môžete nájsť v Príručke pre prijímateľa a jej prílohe č. 5 Pomoc de minimis a štátna pomoc v programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko.