Predpokladá sa s limitmi na vybavenie a investície?

V podstate neexistujú limity na vybavenie a investície. Musíme však mať na pamäti, že výdavky na propagáciu projektu by mali byť prispôsobené k jeho povahe, cieľom a realizovaným vecným úlohám a riadne odôvodnené, vynaložené v súlade s pravidlami vynakladania verejných finančných prostriedkov – účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti. Okrem iného vlajkovými projektmi NIE SÚ projekty, ktoré vo veľkej miere spočívajú v zdieľaní skúseností partnerov na oboch stranách hranice a nákupe zariadenia/ vybavenia pre týchto partnerov. Na internetovej stránke programu (www.plsk.eu) sa nachádza dokument s názvom „Podrobný opis aktivít“, ktorý obsahuje príklady oprávnených projektov v jednotlivých prioritných osiach.