Pripravujeme príručku programu na roky 2021-2027

Pracovná skupina sa stretla 1. – 2. júna 2022 v Spišskej Novej Vsi, aby diskutovala o prvých častiach pripravovanej príručky programu.

 

Pracovná skupina diskutovala vo veci oprávnených aktivít a prijímateľov, ktorí môžu získať finančný príspevok z prostriedkov programu. Účastníci sa uzniesli, že je potrebné zohľadniť zápisy týkajúce sa neoprávnených aktivít.

V priebehu diskusie vo veci výberových kritérií cestných projektov sa účastníci uzniesli, že oprávnené budú cesty nachádzajúce sa vo vzdialenosti do 30 km od štátnej hranice vedúce priamo k štátnej hranici a spájajúce sa s cestami vedúcimi priamo k hranici. Pracovná skupina sa uzniesla, že tzv. sídliskové cesty sú neoprávnené.

Po následnej diskusii pracovná skupina konsenzom schválila časť príručky programu týkajúcu sa občianskej participácie. Účastníci PS sa zároveň uzniesli, že konzultácie v on-line forme sú jedným z nástrojov a metód participácie. Avšak žiadateľ má povinnosť informovať o procese konzultácií na internete.