Príručka programu Interreg Poľsko − Slovensko 2021 − 2027

Zverejňujeme Príručku programu Interreg Poľsko − Slovensko 2021 − 2027 spolu s prílohami. Je to záväzný dokument pre žiadateľov programu.