Protokol XI. zasadnutia Monitorovacieho výboru

Protokol z XI. zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko.