Školenia pre žiadateľov - správa

V júni Spoločný technický sekretariát spolu s regionálnymi kontaktnými bodmi uskutočnil školenia pre žiadateľov o podporu z programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

 

V rámci školení sme zorganizovali 7 stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 400 účastníkov. Stretnutia sme organizovali v Poľsku a na Slovensku.

Školenia sa uskutočnili v rámci priorít:

1. Cestovný ruch a kultúra - Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie; Špecifický cieľ 1: Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

2. Elektromobilita - Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie; Špecifický cieľ 1: Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility; aktivita 2: Zlepšenie prístupu k atraktivitám cestovného ruchu s cezhraničným významom pomocou verejnej dopravy a/alebo iných dopravných prostriedkov šetrných voči životnému prostrediu mimo miest.

3. Inštitucionálna spolupráca - Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia; Špecifický cieľ 1: Posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán.

V júli vás pozývame na online školenie o štátnej pomoci (10-11.07.).

Pozývame vás na prehliadku fotogalérie.

Foto: Spoločný technický sekretariát

    Školenia pre žiadateľov - správa Školenia pre žiadateľov - správa Školenia pre žiadateľov - správa Školenia pre žiadateľov - správa Školenia pre žiadateľov - správa Školenia pre žiadateľov - správa Školenia pre žiadateľov - správa Školenia pre žiadateľov - správa Školenia pre žiadateľov - správa Školenia pre žiadateľov - správa