Zmena termínu školenia pre prijímateľov

Organizujeme školenie týkajúce sa pravidiel realizácie projektov. Školenie je určené prijímateľom projektov schválených monitorovacím výborom programu Interreg Poľsko – Slovensko v decembri 2019.

 

17. marca 2020 21. apríla 2020 sa v Krakove uskutoční školenie pre prijímateľov projektov schválených na poskytnutie finančného príspevku v rámci 2. prioritnej osi „Udržateľná cezhraničná doprava“, investičná priorita: „Zvyšovanie regionálnej mobility prostredníctvom spájania uzlov druhej a tretej triedy s infraštruktúrou TEN-T vrátane s multimodálnymi uzlami.“