SL2014: Čo je harmonogram platieb? Kedy ho treba vypracovať?

Harmonogram platieb je nástroj, ktorý poskytuje informácie o predpokladaných hodnotách výdavkov (celkových a oprávnených), ktoré partneri plánujú vynaložiť v nasledujúcich štvrťrokoch realizácie projektu.

Harmonogram platieb vypĺňa v SL 2014 každý z partnerov bezodkladne po podpísaní zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a aktualizuje ho pri predkladaní čiastkových žiadostí o platbu.

Súhrnný harmonogram platieb generuje vedúci partner na základe čiastkových harmonogramov platieb, a následne ho zasiela STS prostredníctvom SL 2014.