Štátna pomoc v programe

Riadiaci orgán nemôže poskytnúť nepovolenú štátnu pomoc, čiže takú, ktorá nebude poskytnutá v súlade s pravidlami EÚ. Ak sa takáto situácia vyskytne a Európska komisia uzná takýto prípad za nepovolenú štátnu pomoc, partner projektu musí túto pomoc vrátiť spolu s úrokmi.

Štátna pomoc je v programe poskytovaná - nielen poľským, ale aj slovenským partnerom projektu - na základe Nariadenia Ministerstva infraštruktúry a rozvoja Poľska vo veci poskytovania štátnej pomoci de minimis ako aj štátnej pomoci v rámci programov Európskej územnej spolupráce pre roky 2014-2020 zo dňa 20.10.2015. V tomto nariadení sú uvedené definície kategórie pomoci prípustné v programe ako aj podmienky je poskytnutia. Bolo vypracované na základe:

  1. nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 zo dňa 18. decembra 2013 vo veci uplatňovania čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pri pomoci de minimis,
  2. nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo dňa 17. júna 2014, ktorým  sa uznávajú niektoré druhy pomoci za zhodné s vnútorným trhom (nariadenie sa týka tzv. skupinových výnimiek).

Oblasti spojené s výskytom štátnej pomoci boli v programe identifikované v rámci nasledujúcich konkrétnych cieľov:

  1. zintenzívnenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva,
  2. zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy,
  3. zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania

 

Medzi hlavné kategórie pomoci, ktoré môžu byť poskytované v rámci programu, patria:

- pomoc de minimis, limit 200 000 EUR(nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013),

- regionálna investičná pomoc (čl. 14 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014),

- pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva (čl. 53 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014),

- pomoc na športovú a polyfunkčnú rekreačnú infraštruktúru (čl. 55 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014),

- investičná pomoc na miestnu infraštruktúru (čl. 56 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014).

Úplný prehľad kategórií pomoci prípustných v rámci programu je dostupný v nariadení Komisie (EÚ) č. 651/2014.

Pomoc de minimis je pomocou, ktorá vzhľadom na malú hodnotu nemá vplyv na hospodársku výmenu medzi členskými štátmi, alebo nenarúša konkurencieschopnosť. Celková výška pomoci de minimis poskytnutej členským štátom jednému hospodárskemu subjektu nemôže v súlade
s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 prekročiť 200 000 EUR v období troch daňových rokov.

Podmienkou poskytnutia štátnej pomoci vo všetkých iných vyššie uvedených kategóriách, okrem kategórie pomoci de minimis, je splnenie tzv. stimulačného účinku. Štátna pomoc musí stimulovať partnerov projektu k určitému správaniu (realizácii určitých projektov), ktoré sú žiadané z hľadiska cieľov národnej politiky. Mala by byť určená na také projekty, ktoré by v prípade jej nezískania neboli uskutočnené, alebo by boli uskutočnené neskôr či v obmedzenom rozsahu. Vo všeobecnosti platí, že pomoc vyvoláva stimulačný účinok, ak partner projektu predložil písomnú žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci pred prípravou projektu, resp. pred začatím vykonávania aktivít.

1. Dokumenty pre slovenských prijímateľov

2. Dokumenty pre poľských prijímateľov sú tu.