Sú špecifikované aspoň minimálne hodnoty projektu v I. prioritnej osi týkajúce sa jednotlivých partnerov?

Programové dokumenty (Príručka pre prijímateľa) špecifikujú minimálnu (200 tis. eur) a maximálnu (5 mil. eur) hodnotu finančného príspevku z EFRR pre projekt, nie sú stanovené limity pre partnerov – rozpočty partnerov musia vyplývať z úloh jednotlivých partnerov naplánovaných v rámci projektu, ktoré budú slúžiť na realizáciu cieľu projektu a dosiahnutie naplánovaných ukazovateľov.