Uverejnený súbor nariadení pre politiku súdržnosti na roky 2021-2027

V Úradnom vestníku EÚ bol uverejnený súbor 5 nariadení politiky súdržnosti na roky 2021-2027:

  • rámcové nariadenie,
  • nariadenie o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohéznom fonde (KF),
  • nariadenie o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+),
  • nariadenie o Interreg,
  • nariadenie o Fonde na spravodlivú transformáciu (FST).

Nariadenia sú dostupné v databáze legislatívnych aktov EÚ.