V prípade, keď je časový rámec realizácie projektu od 1.11.2019 do 31.10.2021 (24 mesiacov), je možné v súvislosti s vyhlásenou pandémiou predĺžiť termín tak, aby sa zrealizovali všetky naplánované aktivity v projekte, t. j. na viac ako 24 mesiacov?

V prípade, ak okolnosti spojené so stavom epidemického ohrozenia majú vplyv na realizáciu projektu a nastane potreba vykonať zmeny v projekte, zaviedli sme možnosť oznamovať zmeny projektu nad rámec limitov frekvencie ich oznamovania uvedených v Príručke pre prijímateľa.  Zmeny sa budú môcť týkať, napr.: harmonogramu realizácie projektu (napr. predĺženie obdobia realizácie projektu).

Všetky oznamy v súvislosti s COVID-19 nájdete na webovej stránke: https://pl.plsk.eu/komunikaty-w-zwiazku-z-covid-191