V projektovom návrhu vlajkového projektu, v bode B.3 partneri môžu ponúknuť vlastné ukazovatele, pokiaľ nie sú totožné s Programovými?

Projekt musí mať najmenej jeden ukazovateľ výstupu určený v Programe. Navyše, partneri môžu ponúknuť vlastný ukazovateľ.