V súhrnnej žiadosti o platbu vykazujem výdavky mikroprojektov, ktoré nespadajú do obdobia vyúčtovania. Kde mám túto informáciu zohľadniť?

Na účel zefektívnenia procesu overovania žiadosti o platbu sa odporúča:

  • doručenie takejto informácie STS Krakov v správe prostredníctvom systému SL v okamihu podania žiadosti o platbu,
  • zohľadnenie informácie v časti „Vecný priebeh“ -> „Problémy vyskytujúce sa počas realizácie projektu“ v žiadosti o platbu