V systéme SL 2014 neexistuje formulár žiadosti o zmeny, akým spôsobom je potrebné zmeny predložiť?

Formulár je prílohou č. 13 Príručky pre príjimateľa. Formulár je k dispozícii na internetovej stránke Programu: https://sk.plsk.eu/-/prirucka-pre-prijimatela-spolu-s-prilohami.