VII a VIII. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty (Žilinský kraj so Združením „Región Beskydy“)

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so so Združením „Región Beskydy“ vyhlasuje dňa 02.09.2020 VII a VIII. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
Výzva je vyhlásená v rámci:
  • prioritnej osi 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia"
  • prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania"
Dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je:
  • os 1: 90 000,00 EUR
  • os 3: 64 000,00 EUR
Termín na predkladanie žiadostí: od 02.09.2020 do 22.09.2020 v čase do 15:00 hodiny

Ďalšie detaily na stránke Žilinského samosprávneho kraja.