Vyhláška ministra investícií a rozvoja z 8. apríla 2019

„V Zbierke zákonov Poľskej republiky bola uverejnená vyhláška ministra investícií a rozvoja z 8. apríla 2019 týkajúca sa uverejnenia konsolidovaného znenia nariadenia ministra infraštruktúry a rozvoja o poskytovaní pomoci de minimis a štátnej pomoci v rámci programov Európskej územnej spolupráce na roky 2014-2020 (Zb. 2019, čiastka 838). Konsolidované znenie zohľadňuje zmeny zavedené nariadením ministra investícií a rozvoja z 2. augusta 2018, ktorým sa mení nariadenie o poskytovaní pomoci de minimis a štátnej pomoci v rámci programov Európskej územnej spolupráce na roky 2014 – 2020.“